7.jpg - 18.72 kB

 Household Appliances ˈ 

 

23.png - 342.77 kB

Air conditioner (AC) [kənˈdɪʃənər] - Кондиціонер
Blender [ˈblendə] - Блендер 
Coffee grinder [ˈkɒfi ˈɡraɪndə] - Кавомолк
Dishwasher [ˈdɪʃwɒʃə] - Посудомийна машина
Fan [fæn] - Вентилятор
Hair dryer [heə ˈdraɪə] - Фен
Iron [ˈaɪən] - праска
Meat grinder [ˈmi:t ˈɡraɪndə] - М'ясорубка
Microwave oven [ˈmaɪkrəw eɪv ˈʌvn̩] - Мікрохвильова піч
Oven [ʌvn̩] - Піч 
Radiator (heating) [ˈreɪdɪeɪtə ˈhiːtɪŋ] - Радіатор (опалення)
Sewing machine [ˈsəʊɪŋ məʃi:n] - Швейна машина
Stove [stəʊv] - Плита
Telephone [ˈtelɪfəʊn] - Телефон
Television [ˈtelɪˌvɪʒn̩] - Телевізор
Toaster [ˈtəʊstə] - Тостер
Vacuum cleaner [ˈvækjʊəm ˈkliːnə] - Пилосос
Washing machine [ˌwɒʃɪŋ məʃi:n] - Пральна машина

premises - помещение 

Household Appliances ˈ[haʊshəʊld əˈplaɪənsɪz] 

household-appliances-2.jpg - 118.87 kB

 

Coffee maker
– Clarissa ran out and bought a large electric coffee maker for $ 40 before the dinner.

Blender
– Pour over dry ingredients, cover and whirl in blender for about 1 minute.

Mixer
– Beat eggs and sugar with an electric mixer.

Toaster
– She had been the first to buy a toaster.

Microwave
– She has a microwave, but uses it mainly for defrosting bread. 

Stove
– The soup is warming up on the stove.

Lamp
– She switched on the bedside lamp.

Light bulb
– The light bulb needs renewing. 

Clothes iron
– I scorched my dress with the clothes iron.

Electric drill
– Can you work an electric drill?

Kettle
– I’ll put the kettle on and make us some tea. 

Vacuum cleaner
– He could hear the whirr of a vacuum cleaner.

Electric fan
– There is an electric fan in our room.

Air conditioner
– The room is cooled with air conditioner.

Oven
– Bread is baked in an oven.

Dishwasher
– We bought the dishwasher on credit.

Television
– We stayed up late to see the film on television.

Speaker
– I need a new speaker.

Washing machine
– Throw your dirty clothes in the washing machine.

Refrigerator
– The refrigerator keeps your food at a constant temperature.