7.jpg - 18.72 kB

PERSONALITY ADJECTIVES

 

 

active [æktɪv] - активний
ambitious [æmˈbɪʃəs] - цілеспрямований
angry [æŋɡri] - злий
arrogant [ærəɡənt] - зарозумілий
brave [breɪv] - сміливий
calm, quiet [kɑːm] [kwaɪət] - тихий
clever [klevə] - розумний
complaisant [kəmpleɪzənt] - послужливий
courageous [kəreɪdʒəs] - відважний
cruel [krʊəl] - жорстокий
curious [kjʊərɪəs] - допитливий
easygoing [laɪt hɑːtɪd] [ˌiːzɪɡəʊɪŋ] - поступливий
envious [envɪəs] - заздрісний
fair, impartial [feə] [ɪmpɑːʃəl] - справедливий
furious [fjʊərɪəs] - скажений
generous [dʒenərəs] - щедрий
greedy [ɡriːdi] - жадібний
harsh [hɑːʃ] - різкий
impertinent [ɪmpɜːtɪnənt] - зухвалий
indifferent [ɪndɪfrənt] - байдужий
intelligent [ɪntelɪdʒənt] - розумний, розумний
kind [kaɪnd] - добрий
lazy [leɪzi] - ледачий
lying, mendacious [laɪɪŋ] [mendeɪʃəs] -
mischievous, naughty [mɪstʃɪvəs] [nɔːti] - неслухняний
modest [mɒdɪst] - скромний
naive [naɪiːv] - наївний
naughty [nɔːti] - неслухняний, примхливий (про дитину)
optimist [ɒptɪmɪst] - оптиміст
passive [pæsɪv] - пасивний
patient [peɪʃnt] - терплячий
positive [pɒzətɪv] - позитивний
proud [praʊd] - гордовитий
reliable [rɪlaɪəbəl] - надійний, вірний
responsible [rɪspɒnsəbəl] - відповідальний
responsive [rɪspɒnsɪv] - чуйний
sensitive [sensətɪv] - чутливий
serious [sɪərɪəs] - серйозний
smart [smɑːt] - розумний, кмітливий
strong-willed [strɒŋwɪld] - вольовий
stubborn [stʌbən] - впертий
stupid, dull [stjuːpɪd] [dʌl] - тупий
talented [tæləntɪd] - талановитий
tolerant [tɒlərənt] - толерантний
unsociable [ʌnsəʊʃəbəl] - замкнутий
witty [wɪti] - дотепний

 

What are some characteristics of your personality?
What makes you happy?
What are some things that make you angry?
Would you like to be different?
Are you a determined person?
Are you a stubborn person?
Are you shy?
In which occasions are you shy?
Do you consider yourself selfish? Why?
Do you think you can change a major characteristic of your personality if you try?
Do you think you have an unusual personality? Why?
What personality traits do you consider important in a good friend?