joomla
ENGLISH PAINTERS - АНГЛІЙСЬКІ ХУДОЖНИКИ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ENGLISH PAINTERS - АНГЛІЙСЬКІ ХУДОЖНИКИ

 

1. William Hogarth


 

 1. William Hogarth (1697-1764) was the first great English painter who raised English pictorial art to a high level of importance.
 2. He was a man of remarkably individual character and thought. W. Hogarth had friends among famous English writers J. Swift, H. Filding.
 3. He was the first English painter who brought painting closer to literature and theatre.
 4. His engravings of modern morality subjects  were aimed at a wide public, and their outstanding success established his financial independence.
 5. To safeguard his livelihood against pirated editions, he fought for legislation protecting artists' copyright.
 6. Britain's first copyright act was passed in 1735, the year he published his satirical eight-part series The Rake's Progress.
 7. His other satirical series include A Harlot's Progress and Marriage la Mode.
 8. The teaching academy he established led to the founding of the Royal Academy (1768).

 

 

 


The Rake's Progress


 


 1. Вільям Хогарт (1697-1764) був першим великим англійським художником, який підняв англійське образотворчоге мистецтво на високий  рівень значущості.
 2. Він був людиною надзвичайно індивідуального характеру і думки. У. Хогарта були друзі серед відомих англійських письменників таких як Дж. Свіфт, і Г. Філдінг.
 3. Він став першим англійським художником, який переніс живопис ближче до літератури і театру.
 4. Його гравюри про сучасну  мораль були спрямовані на широку громадськість і їх шалений успіх заснував для нього  фінансову незалежність.
 5. Він боровся за законодавство про захист авторських прав художників для захисту  засобів проти піратських видань.
 6. Перший акт авторських прав в Великобританії був прийнятий в 1735 році, коли він опублікував свою сатиричну восьми-серійну «Пригоду гульвіси».
 7. Його інші сатиричні серії включають «Життя куртизанки» і  «Модний шлюб».
 8. Навчальна академія, яку він створив поклала основу до створення Королівської академії (1768).

 

 

Marriage la Mode

 

 


 

2. Reynolds Sir Joshua

 

 

Self Portrait


 


 

 1. Sir Joshua Reynolds (1723—1792), the first President of the Royal Academy of Arts, was not only a painter but the founder of the academic principles of the "British school".
 2. Reynolds was the most outstanding portraitist of the 18th century.
 3. In his pictures he did not only paint portraits but produced characters.

 

 

 

Love Me, Love My Dog.


"Портрет міс Ганни Вард з собакою"


 

 

 

 

 

 1. Сер Джошуа Рейнолдс (1723-1792), перший президент Королівської Академії мистецтв, був не тільки живописцем, але засновником академічних  принципів "британської школи".
 2. Рейнолдс був найбільш видатним портретистом 18-го століття.
 3. На своїх картинах він не тільки писав портрети, але показував характери.

 

 

3. Thomas Gainsborough

 

 


 1. Thomas Gainsborough (1727— 1788) was a brilliant portrait painter.
 2. A good amateur violinist and a lover of the drama, he was an artistic person.
 3. T. Gainsborough is the creator of the great English school of landscape painting.
 4. His great love for the English country and his delicate understanding of nature are felt in his pictures.

 

 

Landscape

 

 

 


 1. Томас Гейнсборо (1727 - 1788) був блискучим портретистом.
 2. Хороший скрипаль-аматор  і любитель драми, він був артистичною особистістю.
 3. Т. Гейнсборо був творцем великої англійської школи пейзажного живопису.
 4. В його картинах відчувається превелика любов до англійською країни і  тонке розуміння природи.

 

 

4. John Constable

 

 


 1. John Constable is one of the greatest landscape painters.
 2. He was the first landscape painter who considered that every painter should make his sketches direct from nature, which is working in the open air.
 3. Constable was a realist.
 4. The most famous of his works are “Flatford Mill”, “The white horse”,   “Waterloo Bridge” and others.
 5. Constable may truly be considered the father of modern landscape painting.

 

 

The white horse

 

 


 1. Джон Конст'ебл є одним з найвидатніших пейзажистів.
 2. Він був першим художником пейзажу, хто вважав, що кожен художник повинен робити свої ескізи прямо на природі на відкритому повітрі.
 3. Констебль був реалістом.
 4. Найбільш відомі з його робіт "Флатфорд Міл", "Білий кінь",   "Міст Ватерлоо" та інші.
 5. Констебля може по праву можна вважати батьком сучасного пейзажного живопису.


Flatford Mill


 

 

 

 

5. Joseph Turner


 


 1. Another famous English painter was Joseph Turner (1775—1851), whose business was to paint the light.
 2. He proved that with the help of  light it is, possible to show qualities of any subject.
 3. We know practically nothing about Turner's life.
 4. Son of a London barber, he started drawing and painting when he was a little boy.
 5. When Turner was thirteen, he chose the artistic career.
 6. In 1802 Turner was elected academi­cian of the Royal Academy, where his oil paintings had been exhibited.
 7. He died at the age of seventy-six.
 8. Turner was a representative of Romanticism.
 9. The de­scription of nature dominated in his paintings.
 10. In his work with colour he anticipated, in some degree, the practice of impressionists.
 11. In his late works he anticipated sometimes the practice of expressionists of the 20th.
 12. Turner's "The Shipwreck", "Burning of the Houses of Parliament" and "Snow Storm" are masterpieces of the great artist.

 

 

The Shipwreck

 

 

 

 

 

 

 1. Інший відомий англійський художник Джозеф Тернер (1775-1851), який   малював світло.
 2. Він довів, що за допомогою світла, можна показати якості будь-якого предмету.
 3. Ми практично нічого не знаємо про життя Тернера.
 4. Син лондонського перукаря, він почав малювати і займатися живописом, коли  був маленьким хлопчиком.
 5. Коли Тернеру було тринадцять років, він вибрав артистичну кар'єру.
 6. У 1802 році Тернер був обраний академіком Королівської академії, де були виставлені його картини.
 7. Він помер у віці сімдесяти шести років.
 8. Тернер був представник романтизму.
 9. У його картинах домінує  опис природи.
 10. У своїх пізніх роботах він іноді передбачав практику експресіоністів 20-го сторіччя.
 11. Тернерські "Корабельна аварія", "Спалювання будівлі парламенту" і "Сніжні буря" є шедеврами великого художника.

 

 

Snow Storm

 

 

 

Burning of the Houses of Parliament