joomla
NEWSPAPERS AND MAGAZINES IN UKRAINE - ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ В УКРАЇНІ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

NEWSPAPERS AND MAGAZINES IN UKRAINE  - ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ В УКРАЇНІ

 

 

press_uk

 

 1. Newspapers started being published in Ukraine in the 18 th century.
 2. There was, for example, the "Lviv Courier", in Polish, 1749.
 3. But Ukrainian periodicals began with the "Kharkiv Weekly" 1812 and "Kharkiv News", 1817.
 4. After the World War II the Russian language periodicals began to dominate.
 5. Since Ukraine gained its independence the proportion of newspapers and magazines in Ukrainian increased again.
 6. A total of 2,659 newspapers were published in Ukraine in 1998 with annual circulation of 3,096 mln copies plus 1,009 magazines with the annual circulation of 57 mln copies.
 7. The main national newspapers are "Holos Ukrainy" ("The Voice of Ukraine"), "The Courier", "Pravda Ukrainy", "Robitnicha Gazeta", etc.
 8. Very popular newspaper are "Fakty" ("The Facts*), "Dzerkalo Tyzhnia" ("The Mirror of the Week") and some others.
 9. They report national and international news very thoroughly.
 10. Very popular magazines among the readers are the magazines "Berehynya", "Vitchyzna", "Viche*, "Dilovyi Visnik", "Lyudyna i Svit", etc.
 11. So there are magazines and periodicals for many trades, professions, interests.
 12. They can say what they like about anyone and anything: the army, top officials, private individuals, policy and so on.
 13. At present Ukraine numbers over 4,000 editions varying in forms of ownership, genre, type and periodicity.
 14. Today's Ukrainian periodicals are independent and censorship-free.
 15. The state guarantees their economic independence, while taking steps to prevent publisher's and distributors market monopoly.
 16. But in daily practice these freedoms are implemented in a hard way; editors and journalists are faced with the problem of keeping their publications alive or to put it simply, the problem of basic survival.
 17. The production expenses sometimes considerably out weigh the revenues.

 

 

 

NEWSPAPERS AND MAGAZINES IN UKRAINE  - ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ В УКРАЇНІ

 

 

press_uk2

 

 

 1. Газети почали видаватися в Україні в 18-му столітті.
 2. Був, наприклад, "Львівський кур'єр", на польській мові, 1749.
 3. Але українські періодичні видання почалися з "Харьківского тиждневника" у 1812 році  і "Харківських новин" у 1817.
 4. Після Другої світової війни стали домінувати російськомовні періодичні видання.
 5. Так як Україна здобула незалежність, частка газет і журналів українською знов збільшилася.
 6. У загальній складності в Україні були опубліковані в 1998 році 2659 газет з річним тиражем 3096 млн копій плюс 1009 журналів з ​​річним тиражем 57000000 копій.
 7. Основні національні газети - "Голос України", "Кур'єр", "Правда України", "Робоча газета» та ін
 8. Дуже популярні газети - "Факти", " Дзеркало тижня " і деякі інші.
 9. Вони повідомляють  дуже ретельно про національні та міжнародні новини.
 10. Дуже популярними журналами серед читачів стали журнали "Берегиня", "Вітчизна", "Віче", " Діловий Вісник", " Людина і  Світ ", і т.д.
 11. Таким чином, є журнали та періодичні видання для багатьох галузей, професій, інтересів.
 12. В них говориться про уподобання в чомусь або в комусь: армія, вищі посадові особи, приватні особи, політики і так далі.
 13. Зараз в Україні налічуюються понад 4000 видань різної форми власності, жанру, типу і періодичністі.
 14. Українська періодика сьогодні є незалежною і не підлягає цензурі.
 15. Держава гарантує її економічну незалежность, вживаючи заходи для запобігання ринку монополії видавців і дистриб'юторів.
 16. Але в повсякденній практиці ці свободи реалізуються нелегким шляхом - редактори та журналісти стикаються з проблемою підтримки  своїх публікацій  або, простіше кажучи,  з проблемою  елементарного виживання.
 17. Виробничі витрати іноді значно переважують доходи.

 

 

 

 

VOCABULARY

 

 

 1. publish
 2. century
 3. for example
 4. Polish
 5. periodicals
 6. World War
 7. language
 8. began
 9. dominate
 10. since
 11. gained
 12. independence
 13. magazine
 14. increase
 15. total
 16. annual
 17. circulation
 18. report
 19. international
 20. thoroughly
 21. among
 22. trades
 23. top officials
 24. private individuals
 25. edition
 26. varying
 27. ownership
 28. genre
 29. independent
 30. censorship-free
 31. taking steps
 32. prevent
 33. market
 34. daily
 35. freedoms
 36. implemented
 37. keep alive
 38. survival
 39. expenses
 40. considerably
 41. out weigh
 42. revenues
 1. ˈpəblɪʃ
 2. ˈsenʃriː
 3. fər ɪgˈzæmpəl
 4. ˈpɑlɪʃ
 5. ˌpɪriːˈɑdɪkəlz
 6. ˈwərld ˈwɔr
 7. ˈlæŋgwɪdʒ
 8. bɪˈgæn
 9. ˈdɑməˌneɪt
 10. ˈsɪns
 11. ˈgeɪnd
 12. ˌɪndəˈpendəns
 13. ˈmægəˌziːn
 14. ɪnˈkriːs
 15. ˈtoʊtəl
 16. ˈænjə(wə)l
 17. ˌsərkjəˈleɪʃən
 18. rɪˈpɔrt
 19. ˌɪntərˈnæʃnəl
 20. θʌrə.li
 21. əˈməŋ
 22. ˈtreɪdz
 23. ˈtɑp əˈfɪʃəlz
 24. ˈpraɪvət ˌɪndəˈvɪdʒwəlz
 25. ɪˈdɪʃən
 26. ˈveriːɪŋ
 27. ˈoʊnərˌʃɪp
 28. ˈʒɑnrə
 29. ˌɪndəˈpendənt
 30. ˈsensərˌʃɪp
 31. ˈteɪkɪŋ ˈsteps
 32. prɪˈvent
 33. ˈmɑrkət
 34. ˈdeɪliː
 35. ˈfriːdəmz
 36. ˈɪmpləməntɪd
 37. ˈkiːp əˈlaɪv
 38. sərˈvaɪvəl
 39. ɪkˈspensɪz
 40. kənˈsɪdərəbl
 41. ˈæʊt ˈweɪ
 42. ˈrevəˌnuːz

 

 1. опублікувати
 2. вік
 3. наприклад
 4. польська мова
 5. періодичні видання
 6. Перша світова війна
 7. мова
 8. почалася
 9. домінувати (панувати)
 10. з тих пір
 11. отримала
 12. незалежність
 13. журнал
 14. зростати
 15. загальний
 16. річної
 17. тираж
 18. доповідати
 19. міжнародний
 20. ретельно
 21. серед
 22. галузі
 23. вищі посадові осіби
 24. приватні особи
 25. видання
 26. різної
 27. власність
 28. жанр
 29. незалежний
 30. без цензури
 31. вживати заходи
 32. запобігати
 33. ринок
 34. щоденний
 35. свободи
 36. реалізований
 37. підтримувати
 38. виживання
 39. витрати
 40. значно
 41. переважувати
 42. доходи