joomla
ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ)

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

The Pronoun: Personal and Possessive (КОМПЛЕКС ВПРАВ)

 

 

 

ЗАЙМЕННИК (THE PRONOUN)

 

 

репетитор


 

Займенник — частина мови, що лише вказує на предмети, ознаки та кількість,

але не називає їх.

 

 

Personal Pronouns

(особові)

Possessive Adjectives and Pronouns

(присвійні)

Reflexive Pronouns

(зворотні)

subject form

(називний відмінок)

object form

(об'єктний відмінок)

possessive adjective

(відносні)


possessive pronoun

(абсолютні)

I

me

my

mine

myself

you

you

your

yours

yourself

he

him

his

his

himself

she

her

her

hers

herself

it

it

its

its

itself

we

us

our

ours

ourselves

you

you

your

yours

yourselves

they

them

their

theirs

themselves

 

 


1. Особові займенники (The personal Pronouns)


1. Особові займенники мають два відмінки: називний і об'єктний.


Число

Особа Називний відмінок Об'єктний відмінок
Однина 1-а I - я me - мене, мені
2-а you - ти you - тебе, тобі
3-а

he - він

she - вона

it - воно (він, вона)

him - його, йому

her - її, їй

it - його, йому, її, їй

Множина 1-а we - ми us - нас, нам
2-а you - ви you - вас, вам
3-а they - вони them - їх, їм

 


I am speaking to him. - Я розмовляю з ним.

Не is speaking to me. - Він розмовляє зі мною.

You see them. - Ви бачите їх.

They see you. - Вони бачать вас.

 


2. Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета:


I (he, she, we, you, they) went to school.3. Особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію додатка.


Після прийменників особові займенники вживаються лише у формі об'єктного відмінка.

На українську мову об'єктний відмінок перекладається різними непрямими відмінками

з прийменниками і без них.


Не gave me a red pen. - Він дав мені червону ручку.

Не showed the book to her. - Він показав їй книжку.4. Займенник it замінює іменники — назви неістот, тварин.


На українську мову особовий займенник it залежно від роду відповідного іменника перекладається

словами він, вона, воно:


The pencil is on the table.

It is red.

Олівець на столі.

Він червоний.

The bag is under the table.

It is black.

Сумка під столом.

Вона чорна.

The window is small.

It is open.

Вікно маленьке.

Воно відчинене.

The dog is eating.

It is hungry.

Собака їсть.

Він голодний.

 


2. Присвійні займенники (The Possessive Pronouns)


1. Присвійні займенники мають дві форми:

відносну, яка вживається лише як означення до іменника

та абсолютну, яка вживається самостійно, тобто без іменника.

 


Особові займенники

Присвійні займенники

Приклад присвійних

займенників

відносна форма абсолютна форма
I my mine мій, моя, моє, мої
he his his його
she her hers її
it its its його, її
we our ours наш, наша, наше, наші
you your yours

ваш. ваша, ваше, ваші

твій, твоя, твоє, твої

they their theirs їхній, їхня, їхнє, їхні

This is my address.

Give me yours.

Це моя адреса. Дайте мені Вашу.

— Whose hook is this?

— It is my hook. It isn't his.

Чия це книжка?

Це моя книжка. Це не його.

Take my pen and give me hers.

Візьми мою ручку і дай мені її.

 

 

2. В англійській мові немає такого присвійного займенника, що відповідав би

українському займеннику свій.


Останній перекладається на англійську мову різними присвійними займенниками залежно від особи,

якої він стосується:

 


Я загубив свій олівець. I lost my pencil.
Ти загубив свій олівець. You lost your pencil.
Вона пише своїм олівцем. She writes with her pencil.
Ми дали їм свої книги. We gave them our books.

 


3. Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)1. Від присвійних займенників my, our, your тощо шляхом додавання закінчень

-self (в однині) і -selves (у множині) утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves

тощо, які часто відповідають українським себе в різних відмінках, сам або зворотним дієсловам

з часткою -ся(-сь):


Однина Множина
myself — себе, сам 
yourself — себе, сам(а)
ourselves — себе, самі 
yourselves — себе, самі
himself — себе, сам 
herself — себе, сама 
itself — себе, сам, сама, само
themselves — себе, самі

 

We have done it (by) ourselves. — Ми самі це зробили.

I bought myself a new coat. — Я купив собі нове пальто.

They themselves translated this text. — Вони самі переклали цей текст.

 


2. Такі дієслова, як wash, shave, bathe, dress, hurry, feel, hide

вживаються без зворотних займенників.


Не got up at 7 a.m., washed, shaved, dressed and went to the country.

— Він прокинувся о сьомій годині ранку, умився, поголився, вдягнувсята поїхав за місто.


The child hides behind the bushes and trees in the garden.

— Дитина ховається поза кущами та деревами у садку.

 

 


4. Вказівні займенники (The Demonstrative Pronouns)Однина Множина
this — цей, ця, це these — ці
that — той, та, те those — ті

 

This umbrella is mine. — Ця парасолька моя.

That umbrella is hers. — Та парасолька її.

These are my dictionaries. — Це мої словники.

Those are his magazines. — To його журнали.
5. Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)1. До питальних займенників відносяться займенники


who? (хто?)

whom? (кого, кому?)

whose? (чий, чия, чиє, чиї?)

what?(що, який, яке, яка, які?)

which? (котрий, котра, котре, котрі?)2. Коли who або what є підметами, дієслово після who або what

вживається у однині.


Who is going to see the new film? — Хто буде дивитися новий фільм?

What interests you most of all? — Що вас найбільше цікавить?

Which of you speaks English? — Хто з вас розмовляє англійською?

Whom do you translate this article for? — Для кого ви перекладаєте цю статтю?

Whose children did you see yesterday? — Чиїх дітей Ви бачили вчора?

What English books do you read at home? — Які англійські книги Ви читаєте вдома?

Which pencils will you take now? — Котрі олівці Ви візьмете зараз?

 


6. Відносні займенники (The Relative Pronouns)1. До відносних або єднальних займенників належать такі займенники:


who, whom (хто, котрий)

whose (чий, котрий)

which(котрий, який)

that (котрий)

what (що).

 

Вони вживаються для з'єднання підрядних речень з головними і можуть виконувати у підрядному

реченні різні функції.


Who has done it is unknown. — Хто це зробив, невідомо.

That is not what I want. — Це не те, що я хочу.2. Who, whom, whose використовуються відносно осіб.


which, what — відносно неживих предметів.


The man who is sitting next to me is my teacher. — Чоловік, який сидить поруч зі мною, мій вчитель.

The books, which are on the table, must be read. — Книжки, які лежать на столі, повинні бути прочитані.3. That використовується як з живими, так і з неживими предметами.


The article that (which) I have translated isn't difficult. — Стаття, яку я вже переклав, не важка.

The doctor that (whom) I saw yesterday is a good specialist. — Лікар, у якого я був учора, гарний спеціаліст.