joomla
ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES

 

 

ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (4 КЛАС)

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (6 КЛАС)

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ПРИКЛАДИ)

КОНСТРУКЦІЇ - AS...AS  / NOT AS...AS /  NOT SO...AS (6 КЛАС)

ПОРЯДОК ПРИКМЕТНИКІВ ПЕРЕД ОЗНАЧУВАЛЬНИМ ІМЕННИКОМ - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ  (3 КЛАС)

ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - PART 1 (6 КЛАС)

ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - PART 2 (6 КЛАС) 

 

lion_gif

 

 

 

 

 

ПРИКМЕТНИК У РЕЧЕННІ МОЖЕ ВЖИВАТИСЯ


1. або перед іменником (a quiet park), або після дієслова-зв'язки (are happy).


I've got a new toy.— У мене e нова іграшка.

My toy is new.Моя кратка нова.


2. Певні прикметники вживаються лише перед означуваними іменниками.


I don't like indoor games.— Мені не подобаеться грати в приміщенні.

The only problem he has is he's got no free time —

Єдина його проблема полягае в тому, що йому бракуе вільного часу.


3. Прикметники, що вживаються лише перед означуваними іменниками:

chief, elder (-older), eldest (-oldest), inner, outdoor, outer та ін.


4. Ha противагу їм, вживаються лише після діє-слова-зв'язки такі прикметники:

afraid, alone, alike, ashamed, awake, glad, unwell, well тощо.


I am pleased to meet you.— Радий вас бачити.


5. Існують групи прикметників, які вживаються з означеним артиклем. До них належать прикмет­ники, що означають:

  • соціальну чи економічну категорію: the home­less, the hungry, the poor, the rich, the strong, the weak тощо;
  • фізичний стан або стан здоров'я: the blind, the deaf, the Bring, the sick та ін.;
  • вік: the elderly, the middle-aged, the old, the young тощо;
  • національність: the English.

 


Якісні прикметнкки називають ознаку пред­мета безпосередньо, тобто без урахування належ-ності до іншого предмета, наприклад: kind (доб-рий), dark (темний), happy (щасливий).


Відносні прикметники вказують на ознаку пред­мета не прямо, а опосередковано — через належність до нього іншого предмета: golden hair (золоте во-лосся), wooden house (дерев'яний будинок).


Присвійні прикметники, на відміну від укра-їнської, в англійській мові відсутні. Належність предмета певній людині, тварині тощо, познача-ється за допомогою іменника у присвійному від-мінку.

Порівняйте: англ. parents' house — укр. батьків-ський дім.Порядок прикметників, що виконують функцію означения, у словосполученні з іменником


1.  Opinion (how good?) — враження (наскільки гарний?).

  1. Size (how big?) — розмір (наскільки вели­кий?).
  2. Most other qualities — більшість інших якос-тей (наприклад, форма).
  3. Age (how old?) — вік (наскільки старий?).

5.  Colour — колір.

6.  Origin (where from?) — походження (звідки?).

7.  Material (made of?) — матеріал (з чого ви-роблено?).

  1. Type  (what  kind?)   —  тип   (якого  типу, який?).
  2. Purpose (what for?) — мета (для чого?).

A nice (1) small (2) old (4) black (5) Chinese (6) vase.— Гарна маленъка стара чорна китайська ваза.

 


Особливості вживання прикметників з прийменниками at, for, to


Коли говорять про здібності людей, вживають good at, bad at тощо:

good at tennis — здібний у тенісі;

hopeless at cooking — безпорадний у приготу-ванні їжі.

Коли говорять про речі, корисні чи шкідливі для здоров'я, вживають прийменник for:

Apples are good for you.— Яблука корисні для тебе.

Smoking is bad for you.— Палити для тебе шкід-ливо.

У тому випадку, коли йдеться про ставлення до інших людей, разом із прикметником вжива-ється to:

You were rude to Ann.— Tu був неввічливий із Анею.