joomla
32 БІЛЕТ - READING BOOKS ('The Time Machine') - ЧИТАННЯ КНИЖОК

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


READING BOOKS ('The Time Machine')

 

 

ДПА англійська 9 клас

 

 1. I'm keen on reading.
 2. Whenever 1 have free time, I try to read a book.
 3. While reading, I get involved into imaginary world created by an author: I can live doz­ens of lives, have hundreds of adventures and visit thousands of marvellous, often fantastic places in different corners of our world.
 4. Each book is Like a new puzzle for me, which 1 try to put together properly in order to understand a message of the book.
 5. As I like different fantastic and un­real things, I prefer to read science fic­tion.
 6. My favourite author in this genre is Herbert Wells.
 7. The most memorable for me was his book 'The Time Machine'.
 8. I consider this book to be a real master­piece of literature and would advise eve­ryone to read it.
 9. The plot of this book is rather cap­tivating.
 10. The main character is an Eng­lish scientist who makes a model of his time machine.
 11. He just pulls the lever and the machine sends him into the future.
 12. During his trips, he meets with dif­ferent weird creatures: the Elois — small, frail and unintelligent beings, who look and dressed identically and live in identical mansions; Weena — a beauti­ful female (one of the Elois), rather childish and naive; the Morlocks — mean and cruel beings, guided by a white-haired creature with red eyes.
 13. The main hero makes a conclusion, that both the Elois and the Morlocks were at one time humans, and they have evolved into two different kinds of species: the Mor­locks are the masters, and the Elois are the peace-loving slaves.
 14. When the main hero decides to travel 30 million years from his own time, he gets into a period of the dying Earth: he sees the last living things — reddish crab-like creatures slowly roam­ing along the blood-red beaches and chasing butterflies.
 15. The hero continues to make short jumps through time and all that he sees is how the sun grows larger and redder, how the Earth gradually ceases its rotation and how the world is falling silent and freez­ing as the last living things die out...
 16. To my mind, describing all the in­credible adventures of the main hero, the author tried to illustrate a reader how a mankind could change in the future, if it'll continue to live in a way it did.
 17. The author wanted to make us think about real values of life and the main princi­ples of our existence on the Earth.

 

 


ДПА англійська 9 клас

 1. Я дуже люблю читати.
 2. Щоразу, коли маю вільний час, намагаюся почитати книгу.
 3. Коли я читаю, то поринаю в уявний світ, створений автором: я прожи­ваю десятки життів, зі мною трапляегься сотні пригод, я відвідую тисячі чудових, часто фантастичних місць у різних ку-точках світу.
 4. Кожна книга є для мене новою загадкою, яку я намагаюся прави­льно відгадати, щоб зрозуміти основну ідею автора.
 5. Оскільки мені подобаєгься усе фан­тастично та уявне, я віддаю перевагу науковій фантастиці.
 6. Мій улюблений автор цього жанру— Герберт Уеллс.
 7. Найбільше мені запам'яталась його книга «Машина часу».
 8. Я вважаю, що ця книга є справжнім літературним шедевром, і порадив б кожному прочитати ЇЇ.
 9. Сюжет цієї книги досить захоплюючий.
 10. Головний герой — англійський науковець, який створюе машину часу.
 11. Варто тільки натиснути на важіль управління — і машина переносить героя у майбутнє.
 12. Подорожуючи, головний герой зустрічає різних дивних істот: елоїв — ма­леньких, крихітних та нерозумних створінь, які дуже схожі між собою і живуть у практично ідентичних помешканнях; Уїну — чарівну дівчину з роду елоїв, яка є дуже дитячою та наївною; морлоків — підступних та жорстоких створінь, якими керує біловолоса істота з червоними очима.
 13. Головний герой доходить висновку, що як елої, так і морлоки свого часу були людьми, які розвинулись у два різні види: морлоки є господарями, тоді як елої — миролюбні раби.
 14. Коли головний герой вирушає в майбутнє на 30 мільйонів років уперед, він потрапляє у час, коли життя на Землі майже згасло: він бачить лише останніх живих істот— рудих крабоподібних істот, які повільно повзають по криваво-червоних берегах і полюють на метеликів.
 15. Герой продовжує здійснювати неве­ликі подорожі в часі й усе, що він ба­чить, — це те, як Сонце стає все більшим і червонішим, як Земля поступово припиняє обертатися, і як світ перетворюеться на тихе й заледеніле місце, де вимирають останні живі істоти...
 16. На мою думку, описуючи всі неймовірні пригоди головного героя, авіор намагався показати читачеві, як людство може змінитися в майбутньому, якщо продовжуватиме жити так, як жило досі.
 17. Автор хотів, щоб ми задумалися над справжніми цінностями нашого життя і над основними принципами нашого існування на планеті Земля.