joomla
ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ


 

today /təˈdeɪ/ сьогодні

tomorrow /təˈmɒr.əʊ/ завтра

yesterday /ˈjes.tə.deɪ/ вчора

soon /suːn/ скоро, незабаром

now /naʊ/ тепер, зараз

late /leɪt/ пізно

lately /ˈleɪt.li/ недавно

still /stɪl/ ще; все ще

then /ðen/ тоді, потім, потім

when /wen/ коли

since /sɪns/ з тих пір

before /bɪˈfɔːr / раніше, перш ніж

after /ˈɑːf.tər / потім, потім

once /wʌns/ одного разу; колись

already /ɔːlˈred.i/ вже

just /dʒʌst/ тільки що; якраз

yet [jet] вже, все ще; ще; проте

(Not) ... yet ще (не) та ін


Відповідають на питання when? [Wen] - коли?

 

 


1. Прислівники часу також підрозділяють на прислівники певного часу:

today сьогодні,

tomorrow завтра,

yesterday вчора,

now зараз,

then тоді,

before раніше, перш,

since з тих пір і ін

і прислівники неозначеного часу, куди відносять менш певні за змістом прислівники і всі прислівники частоти і

повторності (див. список нижче).


Прислівники певного часу

tomorrow - завтра,

today - сьогодні,

yesterday - вчора і т.п. можуть стояти на початку або в кінці речення:

Yesterday I was very busy. = I was very busy yesterday.

Я був дуже зайнятий вчора.

Tomorrow he will come. = He will come tomorrow.

Він прийде завтра.


2. Прислівники

before раніше, перш,

lately недавно

стоять в кінці речення:

I have seen this film before.

Я бачив цей фільм раніше.

I have not been there lately.

Я там не був останнім часом.


3. Прислівник yet зазвичай вживається в негативних і питальних реченнях:

а) в негативних пропозиціях наріччя yet в значенні ще частіше ставиться в кінці речення:

I have not yet finished my work. = I have not finished my work yet.

Я ще не закінчив свою роботу.

I haven't passed my test yet.

Я ще не здав залік.


б) прислівник yet в значенні вже вживається тільки в питальних реченнях (замість already вже) і ставиться в

кінці речення:

Have you finished your work yet?

Ви вже скінчили вашу роботу?

Have you heard about the accident yet?

Ви чули вже про нещасний випадок?


4. Прислівник still - (все) ще вживається в стверджувальних і питальних реченнях:

She is still sleeping.

Вона все ще спить.

Are your children still at school?

Твої діти ще в школі?


5. До прислівників часу також відносяться прислівники частоти і повторності:

always - завжди

constantly - постійно

usually - зазвичай

generally - як правило

regularly - регулярно

often - часто

sometimes - іноді

occasionally - зрідка

seldom - рідко

ever - навіть

hardly - чи, ледь

hardly ever - майже ніколи

never - ніколи і ін


6. У реченні вони звичайно вживаються перед дієсловом:

They always come in time.

Вони завжди приходять вчасно.

I usually get up at seven o'clock.

Я зазвичай встаю о сьомій годині ранку.

Bee Pollen is often used in liver disease.

Перга бджолина часто застосовується і при захворюваннях печінки.

She often phones him.

Вона часто телефонує йому.

We seldom go to the cinema.

Ми рідко ходимо в кіно.


7. Прислівник sometimes може стояти як перед дієсловом, так і на початку або в кінці речення:

He sometimes comes here.

= Sometimes he comes here.

= He comes here sometimes.

Він іноді приходить сюди.


8. Прислівник never вживається з дієсловом у стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні

можливо тільки одне заперечення:

I never smoke.

Я ніколи не курю.

They never quarrel.

Вони ніколи не сваряться.


9. Прислівники неозначеного часу ставляться між модальним дієсловом і инфинитивом:

I can never forget it.

Я ніколи не зможу забути це.


10. При наявності дієслова to be прислівники неозначеного часу ставляться після нього:

She is still at school.

Вона все ще в школі.

In the morning he is usually at his office.

Вранці він зазвичай (буває) на роботі.

They are never late.

Вони ніколи не спізнюються.


11. Якщо дієслово має складну форму, то прислівники неозначеного часу ставляться після (першого)

допоміжного дієслова перед основним дієсловом:

I shall never forget it.

Я ніколи не забуду цього.

The book was never found.

Книга так ніколи і не була знайдена.

He has just arrived.

Він тільки що приїхав.

We have already had lunch.

Ми вже обідали.

I have always taken a holiday in June.

Я завжди брав відпустку у червні.