joomla
СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

 

СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

 


 

Прості речення поєднуються і утворюють складносурядні та складнопідрядні  речення.Складносурядним називається речення, частини якого синтаксично рівноправні і поєднуються між собою сполучниками сурядності, які з’єднують як речення, так і словосполучення та слова.

Cкладнопідрядним називається складне речення, одна частина якого залежить від іншої та поєднується з неюсполучниками підрядності або сполучниковими словами, які з’єднують лише речення.

Незалежна частина складнопідрядного речення називається головним реченням, а залежна — підрядним.

Підрядне речення виконує функцію одного із членів головного речення, у зв’язку з чим воно може бути підметовим (підмет головного речення), присудковим (присудок головного речення), додатковим (додаток головного речення), означальним (означення головного речення) та обставинним (обставина головного речення).

Тип підрядного речення залежить від сполучника, який поєднує головне і підрядне речення.Значення сполучника

Сполучники сурядності

Приклади

[єднальні (і)]
and — сполучники

and — i, а
as well as — як … так і
both … and — як … так і
neither …nor — ні … ні
not only … but also — не лише … але і …

Both my brother andI enjoy reading.

Як моєму братові,так і мені подобається читати.

 

Значення сполучника

Сполучники сурядності

Приклади

[розділові (чи)]
or — спослучники

or — чи
either … or — чи … чи

Either the letter did not reach him, or he was busy to answer it.

Чи лист не дійшов до нього, чи він був зайнятий, щоб відповісти

[протиставні (але)]
but — сполучники

but — але
nevertheless — проте
still — проте, однак
while — в той час як
yet — однак, проте

He likes my dress butI don’t.

Йому подобається моя сукня, а мені ні

 

Значення 
сполучника

Сполучники підрядності

Приклади

[з’ясувальні (що, чи)]

that — 
сполучники

that — що

I don’t know if I’ll come

Я не знаю, чи прийду

[часу (коли)]

when — 
сполучники

after — після того як
as — коли; в той час як
as soon as — як тільки
before — до того як
since — з того часу як
till — поки; до
until — поки не
when — коли
while — в той час як; поки

They went home afterthey had finished the work

Вони пішли додому,після того як закінчили роботу

[місця (де)]

where — 
сполучники

where — де

Here is the house wherewe lived

Ось будинок, де ми жили

[причини 
(тому що)]

because — сполучники

as — оскільки
because — тому що
since — оскільки

We decided to leavebecause the party was boring

Ми вирішили піти, тому що вечірка була нудною

 

Сполучникові слова, на відміну від сполучників підрядності, виконують функцію одного з членів підрядного речення:


Сполучникові слова

Приклади

what — який

I know

what has happened

Я знаю,

що трапилось

which — який

which of them is Tom

хто з них Том

who — хто

who wrote the letter

хто написав листа

whom — кого

whom you are waiting for

кого ви очікуєте

whose — чий

whose book it is

чия це книжка

how — як

how we can get there

як ми можемо діс-
татись туди

where — де

where he lives

де він живе

why — чому

why you are late

чому ви спізнилися

 

 

Вправа 1.

а) Випишіть і перекладіть сполучники, які можуть поєднувати речення, словосполучення і слова (сполучники сурядності).

б) Випишіть сполучники та сполучникові слова, які поєднують лише речення (сполучники підрядності).

what; if; that; but; or; whether; as if; provided; yet; so that; although; since; because; than; or; as; after; in order that (to); either … or; both … and; lest; how; why; though; which; who; neither … nor.

 


Вправа 2. Розташуйте сполучники за їх значенням:


1) i

4) якщо

7) хоч

10) чи

2) але

5) тому що

8) для того щоб

11) коли

3) бо

6) чим

9) що 

since; both … and; nevertheless; thus; in order that; because; lest; whether; before; so that; but; as if; unless; provided; although; as though; therefore; thus; not only … but; either … or; for; as soon as; than; that.

 


Вправа 3. Поєднайте між собою частини складних речень відповідними сполучниками. Перекладіть речення українською мовою. (Зверніть увагу на те, що дія, виражена формою дієслова had V3, завжди передує іншій дії)


сполучники часу (коли)

1. they had dressed; they went to the dinner-party. 2. they talked; they had dined. 3. we lived here; the war had ended.


сполучники місця (де)

1. they rested; they stopped. 2. she put the book; the book usually lies. 3. we came to the house; he lived in. 4. I put the necklace in the drawer; I always keep the necklace.


сполучники умови (якщо)

1. he will go with us; we ask him. 2. all will be well; she arrives in time. 3. I shall buy the dictionary; I have money.


сполучники мети (для того щоб)

1. speak louder; I could hear you. 2. he stood aside; she passed. 
3. I shall explain it again; you can understand it better.


сполучники причини (тому що)

1. it is late; I can’t stay any longer. 2. he ran fast; I could not overtake him. 3. she did it; she understood it. 4. everything was settled; he had paid money.


сполучники порівняння (як)

1. the time flew; a minute passed. 2. she patted the dog; it was her own dog. 3. he looked at her; he saw her for the first time.