joomla
PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 


 

PARTICIPLE І  & PARTICIPLE ІI

 

 

репетитор

 

ДІЄПРИКМЕТНИК (PARTICIPLE)

Дієприкметник — це безособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та при-слівника. В англійській мові існують два види діє-прикметників: Present Participle (Participle I) i Past Participle (Participle II). Дієприкметник теперішньо-го часу, Participle I, відповідає українським дієприс-лівникам недоконаного виду та активним дієприк-метникам теперішнього часу. Participle II (діє-прикметник минулого часу) відповідає дієприкмет-никам минулого часу в українській мові.

 

Існують такі форми Participle:

 

 

 

Форма дієприкметника

 

Неперехідні      дієслова


 

Перехідні дієслова

Active Voice


Active Voice

Passive Voice

 

Present Participle


 

sleeping

 

writing

 

being written

 

Past Participle


 

slept

 

written

 

Perfect Participle


 

having slept

 

having written

 

having been written

 

 

 

 


PRESENT PARTICIPLE (Participle I). ДІЄПРИКМЕТНИК ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

 

 

ВЖИВАННЯ  ДІЄПРИКМЕТНИКА (PARTICIPLE)

 

Present Participle (Participle I) відповідає українському дієприкметнику активного стану теперішнього часу

та дієприслівнику недоконаного виду.

 

 

Listening to the teacher I learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове.

Listening to the teacher I learned something new.— Слухаючи вчителя, я пізнав щось нове.

Listening to the teacher I'll learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове.

 Present Participle означає дію, одночасн у  з дією, вираженою дієсловом-присудком, і може, таким

чином, стосуватись теперішнього, минулого або майбутньо­го часу.

 

 

Writing a composition in English I consult a Ukra­inian-English dictionary. -

Під час написання твору англійською мовою я ко­ристуюсь українсько-ан­глійським словником.


Writing a composition in English I consulted a Ukrainian-English dic­tionary. -

Під час написання твору англійською мовою я ко­ристувався українсько-ан­глійським словником.


Writing a composition in English I'll consult a Ukrainian-English dic­tionary.

Під час написання твору англійською мовою я ско­ристаюсь українсько-ан­глійським словником.

 

або невживаючи Present Participle:

During treatment I use MEDEL package. -

Під час лікування я ко­ристуюсь  МЕДЭЛ ПАКЕТАМИ.

 

 


Present Participle (Participle I) позначає:


1.            Дію, що трапилася перед дією, позначеною основним дієсловом.


Arriving to the station, we went to buy tickets for the train.— Прибувши на станцію, ми пішли купувати квитки.


2.            Означения в реченні.


I saw a woman sitting in the room.— Я побачив жінки, яка сиділа в кімнаті.


3.            Обставину часу, причини, способу дії.


Walking in the park, I saw my friends here.— Я бачив своїх друзів, коли гуляв у парку.


Крім того, дієприкметник Present Participle (Participle I) разом з іменником або займенником, які вживаються

перед ним та позначають діяча, утворює зворот, що перекладається як підрядне або незалежне речення.


We saw him coming.— Ми бачили, як він підходив.

Не was seen coming.— Бачили, що він підходив.

There were ten books on the table, two of them being mine.— Ha столі було десять книжок, дві з них — мої.

 

 

 

ВПРАВАУтворіть Participle I.


to read, to speak, to visit, to jump, to point, to show, to walk;

to sit, to get, to cut, to run;

to take, to make, to shine, to ride;

to play, to try, to cry, to buy

 

 

 


 


PAST PARTICIPLE (Participle II). ДІЄПРИКМЕТНИК МИНУЛОГО ЧАСУ.

 


Past Participle (Participle II) мае лише одну фор­му, перекладається як пасивнии дієприкметник та мае такі

особливості написання.


1. Як правило, дієприкметники, утворені від правильних дієслів, мають закінчення -ed.

look — looked

call — called

2. Якщо основа дієслова має закінчення -е, до неї просто додають d.

hope — hoped

save — saved

3.            Якщо дієслово закінчується на приголосний + у, то -у змінюється на -ied.

hurry — hurried

copy — copied

4.            Кінцева приголосна подвоюється, коли дієслово закінчується на приголосний, якому передує

короткий наголошений голосний.

beg — begged

plan — planned


 

ВЖИВАННЯ


Як правило, Past Participle {Participle II) означав дію, що вже відбулася:


a decorated room — прикрашена кімната;

a written test — написана контрольна робо­та.


Так само як i Participle I, Participle II може по-значати дію, одночасну з дією дієслова-присудка, та дію,

незалежну від часу. У реченні Past Participle (Participle II) найчастіше буває означениям.


This is a well-known singer.— Це відомий співак.

His father is a respected man.— Його батько — поважна людина.

 


ВПРАВА


Закресліть зайве слово.


The girl (playing/played) in the garden is my sister.

Leaves (lying/lain) on the ground always remind us about September.

Have you got any (cutting/cut) bread?

I'll show you animals (drawing/drawn) by my brother.

Show me the pupils (learning/learned) English.

The man (sitting/sat) at the open window is my Dad.