joomla
ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions)

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

 

Інфінітивні звороти (Infinitive Constructions)


Інфінітив у сполученні з іменником або займенником в об'єктному відмінку може утворювати комплекси, які ви­конують роль складних членів речення.

Називний відмінок з інфінітивом

(No­minative with the Infinitive) виконує в реченні роль склад­ного підмета і складається з іменника або особового за­йменника у називному відмінку та інфінітива.

Цей зворот вживається у таких випадках:

1. Коли присудок виражений дієсловами
to ask,
to say,
to think,
to know,
to expect,
to suppose,
to hear,
to see,
to report,
to describe,
to advise,
to order.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається у пасивному стані.

Не is said to be a good singer.  - Говорять, що він добрий співак.
They were advised to come in time.  - їм порадили прийти вчасно.
He was ordered not to go there. - Йому було наказано не йти туди.2. Коли присудок виражений дієсловами
to seem,
to appear,
to happen,
to turn out.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається в активному стані.

Roman seems to know English well. - Здається, Роман добре знає англійську мову.
Не seemed to have forgotten the poem. - Він, здавалось, забув вірша.


3. Коли іменна частина присудка виражена прикмет­никами
sure,
certain,
likely.

Не is likely to have received my parcel. - Він, напевно, вже одержав мою посилку.
He is sure to come to Kyiv. - Він, напевно, приїде до Києва.Об'єктний відмінок з інфінітивом


(Ob­jective with the Infinitive) складається з іменника або зай­менника в об'єктному відмінку та
інфінітива і виконує роль складного додатка.

Вживається після дієслів
to want,
to like,
to expect,
to prefer,
to know,
to think,
to advise,
to ask,
to tell,
to help і деяких інших.

I want her to read this text.- Я хочу, щоб вона прочита­ла цей текст.

I expect him to come here in a minute. - Я очікую, що він прийде сюди через хвилину.

John wishes the work to be done at once. - Джон хоче, щоб робота бу­ла виконана негайно.

Після дієслів

to let,

to make,

to hear,

to see,

to watch,

to notice,

to feel

інфінітив вживається без частки to.

 

 

Не heard the bell ring. - Він чув, як продзвенів дзвін.

I saw her cross the street. -  Я бачив, як вона перейшла вулицю.

 

 

П р и й м е н н и к о в и й   і н ф і н і т и в н и й   к о м п ­л е к с

 


(the Prepositional Infinitive Complex) починається з прийменника for, за яким ідуть іменник або

займенник в об'єктному відмінку та інфінітив.

 

 

It is difficult for him to do this exercise. - Виконати цю вправу для нього важко.

For me to hear you is a pleasure. - Почути тебе — для мене за­доволення.

I waited for Johnny to speak. - Я чекав, поки заговорить Джоні.