joomla
ПРОГРАМА - РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

Навчальна програма для 10 класів загальноосвтніх навчальних закладів

(рівень стандарту)

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи»,  Київ, 2010 р.

Тематика ситуативного спілкування

 

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами)
Дозвілля і спорт (ставлення до спорту, спортивні події, враження від матчу, змагань, роль спорту в житті особистості та суспільства)
Харчування (національна кухня Великої Британії та України)
Природа і погода (природні катаклізми та їх наслідки)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і комп’ютерні технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

(уміння та навики, вимоги до професійних якостей та кваліфікації)

Мовленнєві функції

 

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;

— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;

— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументуючи свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

Засоби вираження

 

- I used to eat big breakfast before going to school, but I don’t now.

- I quite like dancing but Ann really hates it.
- Do you  enjoy doing sport? - Well, I really like watching it but I don’t like doing it very much.
- You need two hours to phone Linda. She is very talkative.
- Women aren’t as strong as men. Men are stronger than women.
- Do you drink much tea?
- No, but I drink a lot of coffee.
- Do I have to wear something smart?
- No, you don’t.
- Are we supposed to bring some chocolate?
- Do you think we should go together?
- I think we should take a present with us.
- Who’s the woman in the red dress?
- That’s Ann. She’s the one I told you about who overslept and missed the plane home. Poor thing!

Лінгвістичні компетенції

Лексична

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.

Види міжнародних змагань. Результати.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

Професійні якості

Граматична

Дієслово: Past Tenses, Present / Past / Perfect Continuous, Future Tenses,  структура Will or going to + Infinitive, Used to or would + Infinitive, Conditionals I/II.
Фразові дієслова.

Фонетична

Наголос у подвійних словах. Інтонація формального і неформального стилів.

Соціокультурна компетенція

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

Загальнонавчальна компетенція

 

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

__________________________________________________________________________

 

 

Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 

На кінець 10-го класу учні повинні уміти:

 

 

Аудіювання


— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст  текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

Говоріння


Монологічне мовлення


— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє,  дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.

 

 

Діалогічне мовлення


— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

 

Читання


— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 900 друкованих знаків.

 

 

Письмо


— заповнють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повідомлення у формі

розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 18 речень.