joomla
ПРОГРАМА - АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

Навчальна програма для 10 класів загальноосвтніх навчальних закладів

(академічний рівень)

 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи»,  Київ, 2010 р.

Тематика ситуативного спілкування

 

Особистісна cфера спiлкування

Моя родина, друзі, я

-стосунки у родині;

-стосунки з однолітками;

-характер людини

Дозвілля

- спорт;

- проведення вільного часу;

Навколишній світ

-люди і

природа,

-екологічні проблеми;

Наука і технічний прогрес

 

Публічна cфера спiлкування

Англомовний світ і Україна

- культура і мистецтво;

-види мистецтва;

-видатні митці;

-музеї, виставки, галереї

 

Освітня cфера спiлкування

Освіта

- в англомовних країнах та в Україні;

-вибір професії

 

Мовленнєві функції

 

- описувати людей, предмети, події, явища;
- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- висловлювати жаль, співчуття;
- порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
- розповідати  про свої захоплення, уподобання;

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
- пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію;
- висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним

 

Засоби вираження

 

Have you ever had …?

Let’s go to …

We could see…

I’d rather go to …

That sounds …

Well, I suppose he must be…

Women aren’t as …as….

I’m sorry to …

Do you drink….?

I’m sorry, sir…

How do you get there?

Where is…?

Which street is …?

That’s the way it goes…

Good heavens!

Do you think we should…?

What are you going to do…?

What are you doing …?

What about/How about going to…?

Лінгвістичні компетенції

Лексична

Якості особистості

Види особистісних стосунків

Спортивні події

Спортивне  обладнання

Національні страви

Смаки й уподобання

Природні катаклізми

 

Види мистецтва

 

 

Шкільне обладнання

 

Сучасні засоби  комунікації

 

Комп’ютерне обладнання,  та основні операції

 

Граматична

Present/Past/Future Tenses;

Will, going to;

Article;

Reported Speech;

Relative Clauses;

Questions Forms;

Gerund;

Embedded questions;

As…as

A lot of/a lot

Word order: adjectives;

Фонетична

Інтонація форм ввічливості

Інтонація розділових запитань

Транскрипційні знаки

Дифтонги

Соціокультурна компетенція

 

-знання про правила поведінки та норми етикету в родині;

- знання про моделі вербальної та невербальної поведінки підлітків;

- знання про особливості навчальної поведінки  старшокласників у різних країнах;

- знання про звичаї та традиції дозвілля  в Україні та англомовних країнах;

- знання про історичні та культурні цінності України та англомовних країн;

- знання про заходи  з охорони довкілля в Україні та англомовних країнах;

- знання про соціокультурне розмаїття;

- знання про толерантне ставлення до міжетнічних стосунків.

 

Загальнонавчальна компетенція

 

-вміння коректно сприймати новий досвід та ділитися своїм власним;

-працювати ефективно в групові та парній видах роботи;

-вміння  правильно використовувати словник та граматичний посібник  під час самостійної роботи;

-уважно слідкувати за презентовани матеріалом та занотовувати  важливі факти

-вміти самостійно працювати над проектним завданням

-вміння самостійно та відповідально вирішувати стандартні завданя ,максимально використовуючи наявні засоби та форми навчання;

-вміння за ситуацією вживати досвід та набуті мовні та мовленнєві навички;

____________________________________________________________________________

 

 

Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

На кінець 10-го класу учні повинні уміти:


Аудіювання


-розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого, наданого у нормальному темпі аудіо запису(до 4% незнайомих слів та порізнених  граматичних явищ)

-сприймати найголовніші моменти

розмови, диспуту або дискусії;

 

Говоріння


Монологічне мовлення


-вміти без попередньої підготовки послідовно та логічно відповідно до запропонованої мовної ситуації робити розгорнуте повідомлення;

-вміти своїми словами передавати зміст почутого або прочитаного у формі опису, розповіді;

-давати почутому/прочитаному  свою оцінку

-робити підготовлене коротке повідомлення ;

-вміти стисло розповідати про поджії та висловлювати свою думку;

-самостійно добирати додатковий мовний матеріал

Обсяг висловлень 18-20 речень

 

Діалогічне мовлення


-вміти без попередньої підготовки брати участь в діалозі, вступати в бесіду на відому  тему;

-вміти підтримати бесіду або дискусію;

-вміти коректно реагувати на вимоги, прохання, новини, висловлювати жаль, давати поради;

-вміти  висловити свою власну ідею, аргументуват її

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

 

Читання


-вміти читати про себе з повним розумінням текстів розмовною  мовою;

-розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти;

- розуміти та знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей

Обсяг –1600 друкованих знаків

 

 

Письмо


-вміти написати короткий твір з теми;

-вміти написати есе, особисті та офіційні листи, доповіді;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

Обсяг не менше 18 речень

-вміти  заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки