joomla
ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ: no, none, neither, no one, nobody, nothing

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ: no, none, neither, no one, nobody, nothing

 


no - ніякий, ніяка, ніяке, ніякі

none - ніхто, ніщо, жоден

neither - ні той, ні інший; ні один, ні інший; ніхто

no one - ніхто, нікого

nobody - ніхто, нікого

nothing – ніщо


В англійській мові використовується тільки одне заперечення.

 I did not see anybody there. - Я нікого не бачив там.

I saw nobody there. - Я нікого не бачив там. (Це теж правильно.)

I did not see nobody there. - А це граматично невірно!

 


Заперечний займенник no вживається як займенник-прикметник;

займенники none, no one, nobody, nothing вживаються як займенники-іменники;

займенник neither може бути і тим і іншим.

 

 


І. ЗАЙМЕННИК no


Займенник no вживається як займенник-прикметник перед іменниками в однині та множині.

У цьому випадку не вживаються інші визначники іменника (артиклі, займенники).


1.  Перед іменником у ролі підмета.


No dictionary could help him. - Ніякої словник не міг допомогти йому.

No newspapers wrote about it. - Жодна газета не писала про це.

No pupil knew the answer to this question. - Жоден учень не знав відповіді на це питання.2. Перед іменником у ролі доповнення.


I have no lessons today. - У мене немає уроків сьогодні.

I have no idea. - Я не маю жодного уявлення.

He has no money. - У нього немає грошей.

There are no new words in the text. - У тексті немає (ніяких) нових слів.


I have no ticket. = I haven't a ticket. - У мене немає квитка.

He has no friends. = He has not any friends. - У нього немає ніяких друзів.

There is no milk in the jug. = There isn't any milk in the jug. - У глечику немає молока.


 


3. У заборонах і коротких репліках:


No smoking! - Ніякого паління! Палити забороняється!;

No talking! - Жодних розмов!;

No problem! - Немає проблем!;

No doubt! - Жодних сумнівів!;

No chance. - Ніякої можливості. Ніяких шансів.

 

 


ІІ. ЗАЙМЕННИК none

 

 


1. У ролі підмета:


None of us knows Spanish. - Ніхто з нас не знає іспанської мови.

None of them can help me. - Ніхто з них не може мені допомогти.

None of the rooms were ready. - Жодна з кімнат не була готова.

 


2. У ролі доповнення:


I helped none of them. - Я нікому з них не допоміг.

I saw none of the people I wanted. - Я нікого не побачив з тих, кого хотів бачити.

 


Щє приклади:


Neither of us is / are English. - Жоден з нас не є англійцем.

None of them is / are known to us. - Ніхто з них не знайомий нам. = Ми нікого з них не знаємо.

He asked me for money, but I hadnone. - Він попросив у мене грошей, але у мене їх не було.

Is there any milk in the jug? - No, there is none. - Чи є молоко в глечику? - Ні.

 

 


ІІ. ЗАЙМЕННИК neither

 


ні той, ні інший; ні один, ні інший; ніхто

Вживається як займенник-іменник і займенник-прикметник щодо осіб і предметів.

За змістом воно аналогічно займенникові none, але більш обмежена, оскільки вживається у значенні жоден з двох.

 


Neither answer was correct. - Жоден з відповідей не був правильним.

Neither of them was right. - Жоден з них не був правий.

I saw neither of them. - Я не бачив жодного з них (двох).

Will you have coffee or tea? - Neither. - Що ви хочете - кави чи чаю? - Ні того, ні іншого.

 

 

 


ІІІ. СКЛАДНІ ПОХІДНІ ВІД ЗАЙМЕННИКА no.


Складні заперечні займенники, похідні від займенника no:

nobody

no one

nothing

є займенниками-іменниками, які вживаються у функції підмета, доповнення або іменної частини складеного присудка (предикатива).

Ці займенники можуть замінюватися відповідно займенниками:

anybody

anyone

anything,

при цьому дієслово-присудок ставиться в негативній формі.

 

 


No one opened the door. - Ніхто не відчинив двері.

No one (nobody) knows his address. - Ніхто не знає його адресу.

No one could answer that question. - Ніхто не міг відповісти на це питання.

He met no one on his way back. - Йому ніхто не зустрівся на зворотному шляху.

I don't know anyone here. - Я нікого тут не знаю.

I can't see anyone. Where's everybody? - Я нікого не бачу. Де всі?

 

 


ІV. ЗАЙМЕННИК  nobody


Це займенник вживається нарівні з no one, причому частотність вживання no one і anyone більше, ніж  nobody і anybody.


1. У ролі підмета:


Nobody (no one) knew about it. - Ніхто не знав про це.

Nobody can do it. - Ніхто не може зробити це.


Зауважте, що якщо займенники nobody, no one, nothing вживаються у функції підмета, то дієслово-присудок після них завжди стоїть в однині.


Nobody lives here. There is no water. - Ніхто не живе тут. Тут немає води.

Nobody knows where he is. - Ніхто не знає де він.

 

 

 


2 .У ролі предикатива і доповнення:


There is nobody there. = There isn't anybody (anyone) there. - Там нікого немає.

When I came in, I saw nobody (no one) in the room. - Коли я увійшла, я нікого не побачила в кімнаті.

We don't know anybody here. - Ми нікого не знаємо тут.

Nobody move! - Нікому не рухатися! (наказ)

 


3. У присвійному відмінку:


It was nobody's house. - Це був нічийний будинок.

Whose pen is this? - Nobody's. - Чия це ручка? - Нічия.

 

 

 

 


V. ЗАЙМЕННИК nothing

(вживається по відношенню до неживих предметів)

 

 


1. У ролі підмета:


Nothing pleases him. - Йому нічого не подобається.

Nothing can help us now. - Ніщо не може допомогти нам тепер.

 


2 .Частини присудка:


There is nothing on the table. - На столі немає нічого.

There is (There's) nothing to be done. - Робити нічого. (Тут вже нічого не поробиш.)

 


У значенні ніщо для когось:

She is nothing to him. - Вона його не цікавить (вона не існує для нього).

 


3. У ролі доповнення:


I see nothing there. - Я нічого не бачу там.

I have nothing to say. - Мені нічого сказати.

They had nothing to eat. - Їм нічого було їсти.

У різних словосполученнях, характерних для розмовної мови.

I have nothing to do with this. - Я не маю до цього ніякого відношення.

 


Конструкція з anything:


There is nothing in the box. = There isn't anything in the box. - У коробці нічого немає.

I can understand nothing. = I can't understand anything. - Я нічого не можу зрозуміти.

I don't know anything about it. - Я нічого не знаю про це.