joomla
ПРОГРАМА - ПОГЛИБЛЕННИЙ РІВЕНЬ

 

 

ПРОГРАМА ДЛЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням

іноземних мов 1-4 класи»,  Видавничий дім «Освіта», 2012 р.

Тематика ситуативного спілкування

Особистісна

 

Публічна

 

 

Освітня

Я , моя сім’я та мої друзі

(про себе, членів родини, друзів)

Дозвілля

(мої іграшки, ігри)

Свята та традиції

Шкільне життя

(школа, мій клас,

предмети в класі, моя кімната)

Мовленнєві функції

 • привітатися;
 • попрощатися;
 • представляти себе дорослим і ровесникам, представляти співрозмовників;
 • висловлювати життєві потреби (голод, спрага, втома);
 • запрошувати інформацію про співрозмовника
 • вітати зі святом (днем народження)
 • дякувати (за подарунок, вітання, виконану дію тощо)
 • описувати людину, предмет, тварину, місце, дії
 • повідомляти про смаки і уподобання
 • давати елементарну характеристику комусь/чомусь;
 • повідомляти про належність когось/чогось певній особі;
 • розуміти та виконувати вказівки (команди);
 • повідомити про спроможність виконувати дії;
 • просити вибачення

Засоби вираження

Hi! Hello! Good morning!

Good-bye! Bye!

What’s your name?- My name`s …

What`s your surname( family name,last name)?

What are these/those? They are…(books)

What colour is it/ are they? It’s/they are

This/that is a…(pen, book, toy, hand)

It`s a … ( toy, pen, etc.)

Stand up! Sit down, please!

Repeat (after me) . Show me , please

This is my…(Dad, brother)

I am, I’m, they are, they’re…boys

I like apples.

Have you got a…? Yes,I have.

I`ve got a …  No, I haven`t.

I  haven`t  got…

Where’s the pen? It’s on the table

What do you do in the  morning/ evening? I  go to school /

play football/on the computer

May I…  (come in?…take your pen?…

go out?…)

Yes, you may. No, you may not.

Whose ...  is/are this/these?

It’s/they’re Hanna’s / Ivan`s

He/she/it is… (tall/ young/ red/ large)

That’s w-h-i- t-e

Лінгвістичні компетенції

Лексична

Володіння окремими словами і фразами, пов’язаними з конкретними ситуаціями

Члени сім’ї, вік.

Іграшки.

Числа до 10.

Предмети в класній кімнаті.

Шкільне приладдя

Кольори.

Частини тіла.

Предмети одягу.

Тварини.

Назви свят.

Граматична

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом

сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення)

формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих

структур.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми

дієслова to be Дієслово have , have got.

Наказовий спосіб дієслів (команди)

Іменник: множина іменників

Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.

Прийменник: місця, на напрямку (on, in, under, to)

Займенник: вказівні (this, that, з іменниками), особові присвійні.

Числівник: кількісні (1-10)

Сполучник: and

Вигуки: Oh! Ah! Wow! OK!Фонетична

Дотри-мання апрокси-мованої вимови з ураху-ванням особливо-

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння

Соціокультурна компетенція

Соціокультурні знання

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя
 • міжособистісні стосунки

Соціолінгвістична компетенція

Лінгвістичні маркери соціальних стосунків:

 • вживання та вибір привітань
 • вживання та вибір форм звертання
 • вживання та вибір вигуків

 

Правила ввічливості

Загальнонавчальна компетенція

 • Стежити за презентованою інформацією;

Мовна і комунікативна свідомість

 • сприйнятливість до мови та її використання

 

Загальні фонетичні здібності та вміння

 • здатність розрізняти і продукувати незнайомі звуки та просодичні сегменти
 • здатність розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки
 • здатність, у ролі слухача, розуміти (тобто розділяти на окремі значущі частини) звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів

 

Уміння вчитися

Здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:

 • уважно стежити за презентованою інформацією;
 • усвідомлювати мету поставленого завдання;

_________________________________________________________________

 

 

 

На кінець 1-го класу учні повинні уміти:

 Аудіювання


 • розуміють мовлення, в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
 • розуміють і реагують на короткі прості прохання і вказівки, сформульовані повільно

 

 

Говоріння


Монологічне мовлення

 • вміють представити себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
 • вміють описати предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, (назвати його, сказати, який він (великий, маленький тощо);

 

Діалогічне мовлення

 • вміють повідомляти про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами;
 • вміють висловлювати короткі прості прохання і надавати вказівки;
 • вміють повідомляти про місцезнаходження предмета

 

 

Читання


 • розуміють імена друзів
 • розуміють текст привітання з днем народження
 • розуміють короткі вказівки  (Jump! Run! Stop!);

 

 

Письмо


 • вміють писати свої імена  та імена друзів
 • вміють писати привітання зі святом