joomla
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

 

 

репетитор

 

can, could, may, might, must, should, would, ought, need


 

Модальні дієслова – це така група допоміжних дієслів, які змінюють значення основного дієслова,

надаючи відтінок обов’язковості, необхідності, можливості виконання дії:


 

 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ВІД ЗВИЧАЙНИХ:


 

1. Дієслова can та may мають форми теперішнього і минулого часу (could і might), дієслова must, ought і need мають тільки одну формутеперішнього часу


У такому випадку замість них використовують дублюючі конструкції.

 

Must = have to = to be to
Can = to be able to
May = to be allowed to


2. Модальні дієслова не мають неособистої форми – інфінітиву, герундія і дієприкметника.


3. Модальні дієслова не мають закінчення  -s в 3-й особі однини:


He can do it.
He must do it.
He may do it.
He ought to do it.


4. Питальна і заперечна форми модальних дієслів в Present і Past Indefinite утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:


Can you do it?
Need he do it?
May you do it?
Ought she to do it?
Must you do it?


5. У заперечній формі частка not ставиться відразу ж після модального дієслова. Дієслово can і заперечна частка not у теперішньому часі пишуться разом: cannot.


He cannot do it. Він не може цього зробити.
You may not smoke here. Тут курити не дозволяється.


6. Модальні дієслова мають такі скорочені заперечні форми: can’t, mayn’t, couldn’t, mightn’t, needn’t, mustn’t.

 
Can, could – можливість, дозвіл, ймовірність, навичка

– Can you go there and help them? It could be a trap

(Ти можеш поїхати туди і допомогти їм? Це може бути пастка)


May – дозвіл, невпевненість

– May I go? He may be in danger

(Можна мені йти? Він може бути в небезпеці)


Might – невпевненість

– An asteroid might hit the planet

(Астероїд може зіткнутись з планетою)


Must – обов’язковість виконання дії, впевненість

– You must listen to it. They must leave now

(Ви мусите послухати це. Їм вже потрібно йти)


Should – порада, впевненість

– You should consult a doctor.

(Вам слід проконсультуватися з лікарем)


Would – допомога, запит про ймовірність

– Would you listen to the message, please? Would he be there on time? Would you like some coffee?

(Послухайте повідомлення, будь ласка. Він добереться туди вчасно? Будете каву?)Ought /ɔːt/ - виражає моральний обов’язок, бажаність дії, що відноситься до теперішнього і майбутнього часу слід - було б, потрібно, повинен, мусиш. Інфінітив після дієслова ought вживається з часткою to.

- You ought to do it at once. - Вам слід (варто було б, ви повинні) зробити це зараз.

- His brother has measles. He ought to be isolated. - У його брата кір. Його слід ізолювати.


Need - в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає необхідність здійснення дії стосовно теперішнього і

майбутнього часу.

Need вживається в питальних і заперечних реченнях, а також у стверджувальних реченнях, що містять такі

прислівники з заперечним значенням, як hardly, scarcely та ін:


Need you go there so soon? - Чи потрібно вам (чи повинні ви) їхати туди так скоро?

You need hardly remind me of it. – Вам навряд чи треба нагадувати мені про це.

I need not tell you how important that is. (Th. Dr.) – Мені не потрібно говорити вам, як це важливо.

 

 


 

 

У розмовній мові деякі модальні дієслова замінюються іншими модальними дієсловами або еквівалентними конструкціями. Так, необхідність дії можуть висловлювати такі дієслова:I must go=I should go=I have to go=I've got to go (I gotta go)=I need to go

 

 

ЗАМІННИКИ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В РІЗНИХ ЧАСАХ:

 

 

 


 

 

 

 

Якщо вживати інші інфінітиви, значення змінюється і пом’якшується,

має ознаки невпевненості, припущення:He can be waiting for you – Він, можливо, чекає на тебе

They may have gone – Вони, напевно, пішли

She must have forgotten about it – Вона, ймовірно, забула про це

They should have consulted the doctor – Їм слід би було порадитися з лікарем

 

 


 


Є дієслова, які мають ознаки модальності, однак не включені у список, так як являються

смисловими дієсловами і при побудові запитань, заперечень вимагають допоміжного дієслова:


have to go now – Do you have to go? (Я маю йти – Ти маєш іти?)

They need help – They don’t need help (Їм потрібна допомога – Їм не потрібна допомога)

 


Shall I open the window? – Відкрити вікно? (тобі буде легше?)

Open the window, will you? – Відкрий вікно, добре?


У першому випадку перша особа (я, ми) пропонує зробити щось, питаючи дозволу.


Тому дієслово shall не варто відкидати, в такому значенні воно часто вживається

У другому випадку значення will більше підходить під прохання-наказ і також часто вживається

 

 


 

ДІЄСЛОВО "to be to"


ДІЄСЛОВО  "be" також може бути модальним і вживається в значенні попередньої домовленості,

але потрібно ставити частку "to"після нього, щоб відрізнити його від звичайного допоміжного дієслова:


We are to meet at the cinema – Ми маємо зустрітися біля кінотеатру