joomla
ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

The Pronoun: Personal and Possessive (КОМПЛЕКС ВПРАВ)

Common and Possessive Case (КОМПЛЕКС ВПРАВ)

 

 

1. ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК


 

 

Для того, щоб сказати, що щось комусь належить або хтось є чиїмось другом, батьком, мамою та інше, слід після

власного імені або іменника оставити «`s».


Tim`s father – тато Тіма,

Elly`s mother – мама Елі

My friend`s dog – собака мого друга

A boy`s bike  - велосипед хлопчика

A girl`s doll – дівчинкіна лялькаRead, translate and repeat:


This is my friend`s ball.

That is his son`s bike.

This is my uncle`s car.

That is my sister`s doll.

This is a man`s dog.

That is a girl`s cat.

They are my father`s friends.

Look at this photo. This is my mother`s grandparents. I have done it at my photoclasses.

 

 

 

 

 

 

2. Відмінок (The Case)

 1. В англійській мові іменник має два відмінки:


загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case).

 

 

 

 

 


2. Загальний відмінок не має спеціальних відмінкових закінчень.


Зв'язок іменника у загальному відмінку з іншими словами виражається прийменниками

і місцем у реченні.


Так, іменник, що стоїть перед присудком, є підметом:The boy asks the girl. - Хлопчик запитує дівчинку.


А після присудка — прямим додатком:


The girl asks the boy. - Дівчинка запитує хлопчика.

 


 

 

 


3. У формі присвійного відмінка вживаються головним чи­ном


іменники, що означають людей і тварин.


 

 

 4. Присвійний відмінок іменників в однині утворюється до­даванням


закінчення -'s (тобто апострофа і букви s).Присвійний відмінок іменників у множині утворюється додаванням апострофа.


Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний відмінок


утворюється так само, як в однині, тобто додаванням -'s.

 

 

her student's book —                    students' books —           her the children's room - 

книжка її студента                     книжки її студентів —            дитяча кімната

 

his son's flat —                             his sons' flats -                  those men's cars — 

квар­тира його сина                  квартири його синів           машини тих чо­ловіків

 


 

 

 

 

 

 

5. Якщо іменник у однині закінчується на -s або , то у присвійному


відмінку однини до нього додається лише апостроф або апостроф і


закінчення -s, але читається, ніби -s також дода­но до слова:

 

 Bess' book ['besizbuk] книга Бесс


Bess's book ['besizbuk] книга Бесс.


 

 


Інколи форму присвійного відмінка можуть набувати імен­ники, що


означають:

 

 а) назви країн, міст, суден:


Kyiv's streets                       вулиці Киева
the «Neva's» crew                команда корабля «Нева»б) час і відстань:


a kilometre's distance       відстань в один кілометр
three months' work           тримісячна праця
tomorrow's newspaper      завтрашня газетав) збірні поняття типу government, party, army, family, society.


the family's traditions        сімейні традиції
the government's decision  постанова уряду


 

 

 

 

 


7. Значення присвійного відмінка в англійській мові пере­дається також


сполученням прийменника of з іменником у за­гальному відмінку (of-


phrase).


Найчастіше такі сполучення ви­користовуються, коли іменник означає речі.the leg of the table ≠the table's leg (так сказати не можна)


 

 

 


8. Коли дві або більше людини є власниками одного пред­мета,

закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника.


 

Порівняйте:


Peter and Helen's flat — кварти­ра Пітера і Хелен (вони живуть разом)


Peter's and Helen's flats — квар­тири Пітера і Хелен (вони живуть окремо)