joomla
ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ)

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ 1

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ 2

 


ІНФІНІТИВОМ називають неозначену фор­му дієслова, яка відповідає на запитання що робити? що зробити? та називає дію. В англійській мові існує кілька форм інфінітива. Перехідні дієслова мають інфінітив активного й пасивного стану, неперехідні — тільки активного.

 

 

ФОРМИ ІНФІНІТИВА

 


 

Indefinite


Continuous


Perfect


Perfect Continuous

 

Active

 

to V

to write

 

to be V+ing

to be writing

 

to have V3

to have written

 

to have been V3

to have been writing

 

Passive


 

to be V3

to be written

 

-

 

to have been V3

to have been written

 

-

 

 

1. Indefinite Infinitive Active to V

 

I am happy to work with you – Я радий, що працюю з вами.

а). Дія (або стан), одночасна з дією, позначеною особистою формою дієслова (присудком)


We want to learn English.


I’m very glad to see you.

I don't like to be interrupted.

I'm sorry to be late.Ми хочемо вчити англійську


Я дуже радий вас бачити.

Я не хотів би бути перерваним.

Пробач, що пізно.


b). Дія або стан безвідносні до моменту її вчинення.


We know aluminium to be one of the lightest metals.Ми знаємо, що алюміній один з найлегших металів.


с). Дія, що відноситься до майбутнього часу, після модальних дієслів:

may, must, should, ought, а також після дієслів:

to expect - очикувати, припускати,

to intend - мати намір,

to hope - сподіватися,

to want - хотіти

та ряду інших


 

You must leavetomorrow.

I intend to begin the renovate.


 

Ви повинні виїхати завтра.

Я хочу розпочати ремонт (перейти на сайт).


 

 

2. Continuous Infinitive Active to be V+ing


I am happy to be working on it – Я радий, що працюю зараз над цим.

Дія в його розвитку, що відбувається одночасно з дією, позначеною дієсловом в особистій формі

I knew him to be writingan article.

The weather seems to be changing.

It was a real pleasure to be swimming in the sea on such a hot day.


Я знав, що він пише статтю.

Погода, схоже, змінюється.

Це було справжнім задоволенням для купатися в морі в такий спекотний день.

 

 

 

3. Perfect Infinitive Active to have V3

I am happy to have worked with you – Я радий, що працював з вами.


а). Дія, що передуває дії, вираженої дієсловом в особистій формі

 

I know him to have writtenthis article last night.


I'm glad to have bought this book.

It's awfully nice of you to have come.


 

Я знаю, що він написав цю статтю вчора

вечері.

Я радий, що купив цю книгу.

Це жахливо мило, що ви прийшли.

 

b). Після минулого часу дієслів


to intend - мати намір

to hope - сподіватися

to expect - очікувати

to mean - припускати


c). виражає дію, яка не здійснилася всупереч очікуванню, сподіваанню, наміру або

припущенню.

I meant to have done it.

I hoped to have come in time.

Не could have written the composition much better.

She was to have come yesterday.


Я припускав зробити це.

Я сподівався прийти вчасно (але не прийшов).

Він міг би написати твір набагато краще


Вона повинна була приїхати вчора (але не приїхала).

 

 

d). Припущення про те, що дія вже здійснилася.


У поєднанні з модальними дієсловами must і may перекладається дієсловом у минулому часі зі словами:

ймовірно, повинно бути, можливо.

 

My watch must have stopped during the night.


 

Мої годинник, може, зупинився вночі.

 


d). Після модальних дієслів:

should, would, could, might, oughtі was (were)

Висловлює жаль чи докір з приводу дії, яка повинна булла  або могла здійснитися, але в дійсності не відбулася. Перекладається на українську мову дієсловом в умовному способі зі словами слід було б і т. п.

 

You might have asked me about it.


 

Ви могли б запитати мене про це (докір).

 

 

4. Perfect Continuous Infinitive Active to have been V3


Висловлює дію, що відбувалася протягом деякого періоду, що передував дії, вираженої дієсловом в особистій формі.

 

I know him to have been writing this article for 2 hours.


 

Я знаю, що він писав цю статтю 2 години.

 

 

 

5. Indefinite Infinitive Passive to be V3

I am happy to be invited – Я радий, що мене запросили (тепер).


 

6. Perfect Infinitive Passive to have been V3

I am happy to have been invited – Я радий, що мене запросили (раніше).

 

 

 

 

 

ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ


НАЗВА

РОЛЬ У РЕЧЕННІ

БУДОВА

ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ

ПРИКЛАД

ПЕРЕКЛАД

об'єктний відмінок з

інфінітивом

Складний додаток

Complex Object

іменник (наз.відм.)/ звйменник (об’єктн. відм.)

+інфінітив

1) want, wish, like, hate, expect

2) see, hear, feel, watch

3) think, believe, consider, find,

know, understand

4) ask, make, let,order

I want Ann to know it.

I saw her cross the street.

Я хочу, щоб Анна знала це.

Я бачив, як вона

перейшла через вулицю.

інфінітив з прийменником for

Різні члени речення

for + іменник

(наз.відм.)/ звйменник

(об’єктн. відм.)

+

інфінітив

It is important,

It is necessary,

etc.

Here is a book

for you to read.

It is important

for Nick to come.

Ось книга, яку тобі потрібно прочитати.

Важливо, щоб Нік прийшов.

Називний відмінок з інфінітивом

Складний підмкт

Complex Subject

інфінітив

1) is said, is reported, is known, is considered, is supposed

2) is sure, is likely, is certain

3)seem, appear,
happen, prove, turn out

He is said to work a lot.He is likely to win the prize.

He seems to be a kind man.


Кажуть, він багато працює.


Схоже, він виграє приз

Здається, він добра людина.