joomla
ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ІМЕННИК


ОЗНАКИ ІМЕННИКА

 


Іменник — це повнозначна частина мови, яка називає істоти, неістоти, абстрактні поняття, предмети, опредмечені дії і відповідає на питання хто? що?


Англійський іменник, на відміну від українського, не має граматичних ознак роду, відмінка (крім закінчення присвійного відмінка ’s; s’ та закінчення множини: -s, -es).


Особливістю англійського іменника є те, що в реченні він завжди вживається із службовим словом, яке називається визначником іменника і є його ознакою*.

 


Закінчення іменника

Визначники іменника

Суфікси іменника

множини

присвійного 
відмінка 
(Possessive Case)

-s

-’s

a, an, the

–acy

-es

-s’

–age

виняток:

my, your, his, her, its, our, their

–ance

men (man)

–ence

women (woman)

–ant

feet (foot)

this, that, those, such, same

–dom

geese (goose)

–hood

mice (mouse)

some, any, no, another, both,

–ship

children (child)

each, either, every, few, little,

–scape

teeth (tooth)

many, much, neither, other

–ee

oxen (ox)

–er

what, which, whose

–ion

–ist

–ment

–ness

–ry

–th

–tude

–ure

–y

 

Вправа 1. Визначіть за суфіксами іменники і дієслова та запишіть їх у дві колонки.


identify; structure; logical; recognize; possibility; application; analyze; experiment; consequence; modify; influence; participant; contemporary; discussion; extensive; scientist; instrument; reference; magnify; mixture; passage; national; advantage; growth; continuous; mention; initial; harmful; procedure; urgent; distinguish; audience; ignorant; deepen; division; specialize; complecate; argument; enumerate.

 


 

ВИРАЖЕННЯ ВІДМІНКОВИХ ВІДНОШЕНЬ АНГЛІЙСЬКОГО ІМЕННИКА

 

Англійський іменник не має відмінкових закінчень, крім закінчень присвійного відмінка (Possessive Case –’s, –s’).

 

Відмінкові відношення англійського іменника можуть бути виражені двома способами:

1) за допомогою позиції іменника по відношенню до дієслова;

2) за допомогою граматичних прийменників.

Серед усіх прийменників група граматичних прийменників займає особливе місце, оскільки у цій функції прийменники не перекладаються.

 

Відмінок


Прийменник

Приклади

Р (кого, чого?)

of

of the street — вулиці

Д (кому, чому?)

to

to the students — студентам

О (ким? чим?)

by
with

by tram — трамваєм
with a pen — ручкою


Відмінок


Приклади

Засіб зв’язку

Н
хто? що?

The student asks the teacher
Студент

порядок слів

Р
кого? чого?

It is the pen of the student

It is the student’s pen

студента

of
N’s

Д
кому? чому?

Give it to the student
студенту

to

З
кого? що?

The teacher asks the student
студента

порядок слів

О
ким? чим?

The text was translated by the student
студентом

by
with

М
про кого? про що?

We are speaking about the student
про студента

about

 

 

 

Вправа. Визначіть, на питання якого відмінка відповідає сполучення прийменник + іменник, та перекладіть словосполучення українською мовою.

see with eyes, reply to the students, done with a needle, the roof of the house, touch with hands, broken by a stone, offer to the man, the children of that man, go by bus, send to the parents, a leg of the table, amazed by the idea, the plans of the company, a firm of brokers, to speak to friends, the spirit of friendship, hurt by the words.

 


ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА


Визначники англійського іменника — це службові слова, які стоять перед ним і надають йому значення визначеності, невизначеності та кількості.

До них відносяться: артиклі (означений, неозначений) та займенники (присвійні, вказівні, неозначені).


Оскільки вибір визначника залежить від іменника, який стоїть після нього, всі визначники умовно поділяються на чотири групи:

І група — визначники, які вживаються з обчислюваними іменниками в однині: а, an, another, each, either, neither, every, such a, a certain, that, this.

ІІ група — визначники, які вживаються з обчислюваними іменниками в множині: many, several, these, those, both, few.

ІІІ група визначники, які вживаються з незлічувальними іменниками: little, much.

ІV група визначники, які можуть вживатися з усіма іменниками: all, any, enough, half, my, your, his, her, its, our, their, no, the same, some, such, the, the very, what, which, whose, «o».

 

 


Як правило, перед іменником може стояти лише один визначник; однак, серед них виділяються такі, які можуть вимагати після себе ще одного додаткового визначника:


Визначник + визначник

Приклади

all

+

артиклі (a, an, the)

all the students — усі студенти

both

присвійні займенники 
(my, your, his, our, their)

both my friends — обоє моїхдрузів

half

вказівні займенники 
(this, these, that, those)

half this bread — половина цього хліба

 


Визначники
іменника

Обчислювані іменники

Необчислювані іменники

однина

множина

a, an

book

all (всі)

book

books

bread

any (будь-який)

book

books

both (обидва)

books

a certain

book

certain

books

each (кожний)

book

either (будь-який)

book

enough (достатній)

books

every (кожний)

book

few (мало)

books

half (половина)

book

books

bread

little (мало)

bread

many (багато)

books

much (багато)

bread

my, your (та ін.)

book

books

bread

neither (ніякий)

book

no (ніякий)

book

books

bread

the only (єдиний, один)

book

books

another (інший)

book

other (другий, інший)

books

bread

the other
(другий, інший)

book

books

bread

the same
(такий, однаковий)

book

books

bread

several
(декілька, немало)

books

some (декілька, немало)

books

bread

some (трохи)

book

books

bread

such a (такий)

book

such (такі, такий)

books

bread

that (той)

book

bread


Визначники
іменника

Обчислювані іменники

Необчислювані іменники

однина

множина

the

book

books

bread

thesе (ці)

books

this (цей)

book

bread

those (те)

books

the very (той самий)

book

books

bread

what (який)

book

books

bread

which (котрий)

book

books

bread

whose (чий)

book

books

bread

«0»

book

books

bread

 

 

Вправа. Назвіть, визначники якої групи (І, ІІ, ІІІ, ІV) можуть вживатись перед поданими іменниками. Напишіть по 2—3 приклади з кожним словом та перекладіть ці словосполучення.

bank, banks, money, sugar, side, flowers, lemons, fruit, fish, student, sky, cloud, interest, boxes, bread, tea, cup, iron, children, advice, knowledge, pens, town, cow, teeth, stockings, snow, light, houses, silver, attention, dreams, happiness.

 


ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) В кожному реченні

а) знайдіть підмет і присудок;

б) випишіть іменники, перед якими стоять прийменники, та перекладіть їх;

в) випишіть іменники, які стоять після дієслова, та перекладіть їх, беручи до уваги те, що іменник після дієслова відповідає на питання непрямих відмінків.

 


2) Перекладіть речення українською мовою.

1. Payment | for the use | of someone else’s money | is called | interest.


2. An economic model | is any simplified statement, diagram, or formula | used | to understand | economic events.

3. Physical capital | is something | created | by people | to produce | other goods and services.

payment — плата, платіж

interest — відсоток
physical capital — фізичний капітал

4. They | have enabled our country to produce | more goods and services | than | any other nation | in history.

5. The question | of what | the traditional society | produces | and | how | it | is produced | are determined | by very slowly changing traditions.

6. The process | of investment | represents | a diversion | of productive resources | from the output | of goods and services | for current consumption | to the creation | of up-to-date technologically advanced capital goods.

7. In recent years | the number | of service enterprises | in wealthier free-market economies | has grown | rapidly.

8. These actions | should result | in a larger budget surplus | or | a smaller budget deficit | than | existed | before.

9. Public policy decisions | may influence | some or all | of these components.

10. Since | the economy | does not always operate | at full employment | estimating | its full-employment productive capacity | is difficult.


11. Another use | of the option contract | is the employee stock option.

 

 

 

investment — капіталовкладення

diversion — відхилення

consumption — споживання

advanced — передовий

capital goods — основ­ний капітал, засоби виробництва

free-market economy — економіка вільного підприємництва

budget surplus — бюд­жетний надлишокfull employment — повна зайнятість

estimate — оцінювати

productive capacity — виробнича потужність


stock — акція, облігація, капітал

 

 

Завдання 2. Перекладіть українською мовою речення з іменними словосполученнями, до складу яких входять іменники в Possessive Case (N’s).


1. Economic incentives | influence | people’s behavior | through | financial rewards and penalties.

2. The profit motives | stimulate | owners | to make | business | more effective | to compete | with other businesses | for consumer’s dollars.

3. Mercantilists | believed | that | a nation’s wealth | came | primarily | from the accumulation | of gold and silver.

economic incentives — економічні стимули

financial rewards and penalties — фінансові винагороди та штрафи

profit motive — мотив прибутку

4. Good health, education, and relevant training | all | contribute | to worker’s productivity.

5. Investment | in capital goods | occurs | when | savings | are used | to increase | the economy’s productive capacity.6. In the final analysis, | the market (price) system’s ability | to provide | goods and services | depends | on the effort | of individual entrepreneurs.

7. Individual entrepreneurs | are the driving force | in the market economy’s answer | to the problem | of scarcity.


8. Consumer enthusiasm, | generated | by a firm’s intentional establishment | of a good public relations | has lead | to increased sales.

9. One | of the best answers | to this problem | is to appoint | the bank’s trust company sole joint executor.capital goods — основний капітал

savings — заощадження

productive capacity — виробнича потужність

entrepreneur — підприємець

scarcity — дефіцит, недостатність