joomla
ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПОШИРЕНІ ПРИСЛІВНИКИ

 

ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ)Прислівник - це частина мови, яка вказує на ознаку дії або на обставини, при яких протікає дія.


За значенням прислівники поділяються на такі групи:


1. Прислівники способу дії:

well – добре,

badly – погано,

quickly – швидко та ін

He reads well.

Він читає добре.2. Прислівники часу:

today - сьогодні

tomorrow - завтра

yesterday - вчора

soon - скоро, незабаром

now - тепер, зараз

late - пізно

lately - недавно

still - ще; все ще

then - тоді, потім, потім

when - коли

since - з тих пір

before - раніше, перш ніж

after - потім, потім

once - одного разу; колись

already - вже

just - тільки що; якраз

yet - вже, все ще; ще; проте

(not) ... yet - ще (не) та ін.

 


Yesterday I was very busy. = I was very busy yesterday. -

Я був дуже зайнятий вчора.

Tomorrow he will come. = He will come tomorrow.

Він прийде завтра.

I have seen this film before.

Я бачив цей фільм раніше.

I have not been there lately.

Я там не був останнім часом.

I have not yet finished my work. = I have not finished my work yet.

Я ще не закінчив свою роботу.

I haven't passed my test yet.

Я ще не здав залік.

Have you finished your work yet?

Ви вже скінчили вашу роботу?

Have you heard about the accident yet?

Ви чули вже про нещасний випадок?

She is still sleeping.

Вона все ще спить.

Are your children still at school?

Твої діти ще в школі?

 


3. Прислівники місця:

above – нагорі, вище,

inside – всередині,

there – там

here – тут, сюди, тут

there – там, туди

far  – далеко

below – внизу, нижче

outside – зовні, назовні

somewhere  – де небудь

anywhere  – де небудь

nowhere – ніде, нікуди

everywhere – скрізь і ін.

 


She lives there.

Вона живе там.

He read his poems here.

Він читав свої вірші тут.

I'll go there tomorrow.

Я піду туди завтра.

She danced well there.

Вона танцювала там добре.

I am sure I have met you somewhere.

Я впевнений, що я десь зустрічав вас.

Did you see my gloves anywhere?

Ти бачив мої рукавички небудь?

I can't find my dictionary anywhere.

Я ніде не можу знайти свого словника.

Where are you going? - Nowhere.

Куди ти йдеш? - Нікуди.

Did they live far?

Вони жили далеко?

They don't like to walk far.

Вони не люблять гуляти далеко.

They live a long way off.

Вони живуть далеко.

The station is far from our house.

Станція далеко від нашого будинку.

 

 


4. Прислівники міри і ступеня:

very – дуже,

much – багато,

little – мало,

too – занадто,

nearly – майже

a lot – багато

a little –мало

rather – до деякої міри

 


She is very clever.

Вона дуже кмітлива.

She drives too quickly.

Вона їздить на машині занадто швидко.

This room looks too dark.

Ця кімната виглядає занадто темною.

The tea is too hot, I can't drink it.

Чай занадто гарячий, я не можу пити його.

We walked so far that we got tired.

Ми ходили так далеко, що втомилися.

I hardly know him.

Я ледве (майже не) знаю його.

They are quite happy.

Вони цілком щасливі.

I quite agree with you.

Я цілком згоден з вами.

The book is rather interesting.

Книга досить цікава

He speaks English well enough.

Він говорить англійською досить добре.

The winter was cold enough.

Зима була досить холодна.

Don't hurry, we have enough time (= time enough).

Не поспішайте, у нас достатньо часу.

Has he read much?

Він багато читав?

He doesn't speak much about it.

Він мало (не багато) говорить про це.

He has done a lot today.

Він багато зробив сьогодні.

We like her very much.

Вона дуже подобається нам.

He plays football too much.

Він грає у футбол занадто багато.

I want to see him so much.

Я так хочу його бачити.

You rest too little.

Ви відпочиваєте занадто мало.

There were hardly (scarcely) any people in the street.

На вулиці майже не було людей.

I hardly (scarcely) ever see him.

Я майже ніколи його не бачу.

I've nearly (almost) finished my work.

Я майже закінчив свою роботу.

It is nearly (almost) 5 o'clock.

Зараз майже 5 годин.

 5. Частотні прислівники:

sometimes - іноді,

usually - зазвичай,

always- завжди,

often -часто,

seldom - рідко,

rarely – рідко,

once a year – один раз на рік

twice a day – два рази на день

 


She is still at school.

Вона все ще в школі.

In the morning he is usually at his office.

Вранці він зазвичай (буває) на роботі.

They are never late.

Вони ніколи не спізнюються.

I shall never forget it.

Я ніколи не забуду цього.

The book was never found.

Книга так ніколи і не була знайдена.

He has just arrived.

Він тільки що приїхав.

We have already had lunch.

Ми вже обідали.

I have always taken a holiday in June.

Я завжди брав відпустку у червні.

 


6. Питальні (або єднальні) прислівники

How – як

Why - чому

Where - де

When – коли

 


When did you see him last?

Коли ти бачив його востаннє?

Where are you going?

Куди ти йдеш?

Why are you late?

Чому ти спізнився?

How will he do it?

Як він це зробить?

 


За своєю формою прислівники бувають:  • прості (кореневі): here, there, now, then, quite, little, out;
  • похідні (з суфіксами і префіксами): slowly, forward (s), upstairs;
  • складні та складені (які складаються з двох коренів або слів): sometimes, anywhere, at last, at once.

 


Прислівники способу дії, а також деякі прислівники міри, частоти, часу і місця мають ступені порівняння. Інші прислівники ступенів порівняння не мають.


СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ.

 


Багато прислівників (в основному прислівники способу дії) мають ступені порівняння: з

вичайний, вищий та найвищий, які утворюються також як і ступені порівняння прикметників.


Звичайний ступінь      Вищий ступінь            Найвищий ступінь


1.Односкладові прислівники і прислівники early.

fast – швидко                  faster – швидше            (The) fastest – найшвидше

soon – скоро                    sooner – скоріше          (The) soonest – найскоріше

early – рано                      earlier – раніше            (The) earliest – найраніше


2. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфікса –ly.

clearly – ясно      more clearly – ясніше      (The) most clearly – найясніше

.                         less clearly – менш ясно  (The) least clearly – найменш ясно


3. Прислівники well – добре, badly – погано, much – багато, little– мало,


far – далеко утворюють ступені порівняння від інших коренів.

well – добре                    better – краще           (The) best – найкраще

badly – погано              worse – гірше            (The) worst – найгірше

much – багато               more – більше           (The) most – найбільше

little – мало                    less – менше              (The) least – найменше

far – далеко                   farther – далі             (The) farthest – найдалі

.                                         further – далі             (The) furthest – найдалі