joomla
ПРОГРАМА - ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

 

 

Навчальна програма для 10 класів загальноосвтніх навчальних закладів

(профільний рівень)

 


«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи»,  Київ, 2010 р.

Тематика ситуативного спілкування

 

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога

-один день з твого життя;

-вирішення конфліктів)
Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства

-спортивні змагання;

-здоровья та спорт)
Харчування (національна кухня Великобританії та України

-здорова та корисна їжа;

-погані звички)
Природа і погода (природні катаклізми

-вплив погоди на здоровя та настрій

-захист природи)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї

-українські митці)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і інформації;

-вплив науки на розвиток суспільства)

технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

Мовленнєві функції

 

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

Засоби вираження

 

Should I take some exercise?

You oughtn’t to drink alcohol!I couldn’t speak English, but I can now.

You aren’t allowed to…

Both of us think that…

I quite like dancing but =Ann really hates it.
Do you  enjoy doing sport? Well, I really like watching it but I don’t like doing it very much.
You need two hours to phone Linda.
She is very talkative.
Women aren’t as strong as men.
Men are stronger than women.
Do you drink much tea?
No, but I drink a lot of coffee.
Do I have to wear something smart?
No, you don’t.
Are we supposed to bring some chocolate?
Do you think we should go together?
I think we should take a present with us.
Who’s the woman in the red dress?
That’s Ann. She’s the one I told you about who overslept and missed the plane home. Poor thing!

I think…but she thinks…

Mind your manners!

Lead the discussion.

Лінгвістичні компетенції

Лексична

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

Граматична

Дієслово: Past Tenses, Present / Past / Perfect Continuous, Future Tenses,  структура Will or going to + Infinitive, Used to or would + Infinitive, Conditionals I/II.
Фразові дієслова.

Verb patterns –ing form verbs;

Talking about likes/dislikes

Expressions of past time

So, because

Will for predictions

 

Фонетична

Наголос у подвійних словах. Інтонація формального і неформального стилів.

Соціокультурна компетенція

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

Використання країнознавчих знань для досягнення порозуміння між об’єктами , які представляють різні соціуми

Загальнонавчальна компетенція

 

уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

-вести бесіду за запитанням;

-запропонувати дискусію;

-пояснити значення слова на англійській мові;

-здатність співпраці з викладачем та іншими учнями  у різних видах діяльності;

-вміння проявити зацікавленість  у виконанні завдань різного типу;

____________________________________________________________________________

 

 

Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 

 

На кінець 10-го класу учні повинні уміти:

 


Аудіювання

 


-сприймати на слух ключові факти зі сказаного,прочитаного.почутого;

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст  текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

ГоворінняМонологічне мовлення


-вільне обговорювання теми загального інтереса з використанням набутих знань;

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє,  дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.

 

 

Діалогічне мовлення


-вміння без попередньої підготовки вступити в бесіду, підтримати бесіду;

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

 

Читання


— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 900 друкованих знаків.

 

 

Письмо


вміти написати короткий твір з теми;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

-вміти  заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки

— пишуть  лист-повідомлення у формі  розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 18 речень.