joomla
CLOTHES & CLOTH - ОДЯГ ТА ТКАНИНА (СЛОВА)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

CLOTHES & CLOTH  - ОДЯГ  ТА ТКАНИНА

 

 

 

 

блузка, кофточка

брюки, штани

краватка

джемпер, толстовка

джинси

жилет

кардиган

колготки

костюм

куртка

спідниця

шкарпетки

пальто

рукавички

сукня

плащ, дощовик

пояс, ремінь

пуловер

сорочка

светр

футболка

панчохи

шарф

шорти

шуба

чоботи

кросівки

сандалії

тапочки

черевики

піжама

трусы

берет

кепка

капелюх

окуляри

blouse

trousers

tie

jumper

jeans

waistcoat

cardigan

tights

suit

jacket

skirt

socks

overcoat

gloves

dress

raincoat

strap; belt

pullover

shirt

sweater

T-shirt

stocking

scarf

shorts

fur coat

boots

trainers

sandals

slippers

shoes

pyjamas

underpants

beret

cap

hat

glasses

ˈblæʊs

ˈtræʊzərz

ˈtaɪ

ˈdʒəmpər

ˈdʒiːnz

ˈweskət

ˈkɑrdɪgən

ˈtaɪts

ˈsuːt

ˈdʒækət

ˈskərt

ˈsɑks

ˈoʊvərˌkoʊt

ˈgləvz

ˈdres

ˈreɪnˌkoʊt

ˈstræp; ˈbelt

ˈpʊlˌoʊvər

ˈʃərt

ˈswetər

ˈtiːˌʃərt

ˈstɑkɪŋ

ˈskɑrf

ˈʃɔrts

ˈfər ˈkoʊt

ˈbuːts

ˈtreɪnərz

ˈsændəlz

ˈslɪpərz

ˈʃuːz

pəˈdʒɑməz

ˈəndərˌpæns

bəˈreɪ

ˈkæp

ˈhæt

ˈglæsɪz

 

 


 1. aglet
 2. armlet
 3. bangle
 4. batik
 5. beret
 6. bikini
 7. blue fox
 8. boot
 9. bow
 10. bra
 11. brooch
 12. button
 13. calico
 14. cambric
 15. canvas
 16. cap peak
 17. cashmere
 18. checked
 19. cheesecloth
 20. chequered
 21. chiffon
 22. china silk
 23. chinchilla
 24. clasp
 25. coarse calico
 26. cockade
 27. collar
 28. cotton
 29. crepe de chine
 30. crepe-georgette
 31. crocheted
 32. cuff
 33. decollete
 34. dress
 35. dungaree
 36. ear-ring
 37. edging
 38. embroider
 39. fandangle
 40. fashion designer
 41. felt
 42. flap
 43. flounce
 44. foam rubber
 45. frictioned
 46. fringe
 47. frock
 48. fur
 49. fur coat
 50. galoshes
 51. gauze
 52. gingham
 53. glass beads
 54. glasses
 55. glove
 56. gloves
 57. goffer
 58. gore
 59. gusset
 60. hairpin
 61. heel
 62. hood
 63. inner sole
 64. insole
 65. jabot
 66. jacket
 67. jean cloth
 68. jeans
 69. jogging suit
 70. kerchief
 71. kink
 72. knickers
 73. knitted
 74. lace
 75. lace trimmings
 76. lapel
 77. latch hook
 78. lavsan
 79. lawn
 80. leather
 81. leatherette
 82. lingerie
 83. lining
 84. loop
 85. loose thread
 86. low neck
 87. mini-skirt
 88. mink
 89. mohair
 90. muff
 91. nightdress
 92. nightgown
 93. nightie
 94. nylon
 95. openwork(ed)
 96. oriental
 97. oversleeve
 98. padding polyester
 99. pajamas
 100. panama
 101. panties
 102. pantyhose
 103. patch
 104. patchpocket
 105. pattern
 106. peak
 107. phlox
 108. pocket
 109. polka dot
 110. printed cotton
 111. pyjamas
 112. raffia
 113. raincoat fabric
 114. rayon
 115. ring
 116. rivet
 117. rubberized
 118. running shoes
 119. sandal
 120. sandals
 121. sateen
 122. satin stitch
 123. sheet wadding
 124. shoe lace
 125. shorts
 126. shoulder strap
 127. silk
 128. skirt
 129. sleeve
 130. slippers
 131. snap hook
 132. socks
 133. sole
 134. stand-up collar
 135. stockinet
 136. stocking
 137. stretch fabric
 138. stripe
 139. striped
 140. stripy
 141. suit
 142. swimming trunks
 143. swimsuit
 144. synthetic materials
 145. tab
 146. tennis-shoes
 147. terry
 148. terrycloth
 149. thick felt
 150. thick woollen cloth
 151. thimble
 152. tie
 153. tie pin
 154. tracksuit
 155. trainers
 156. turn-down collar
 157. umbrella walking stick
 158. underpants
 159. veil
 160. velour(s)
 161. waistcoat
 162. watch
 163. waterproof
 164. waterproof nylon cloth
 165. wattled
 166. wellingtons
 167. whicky
 168. women's underwear
 169. woollen
 170. worsted
 171. wristlet
 172. yoke
 173. zip fastener
 1. [glˈɪt]
 2. [ˈɑːmlɪt]
 3. [bˈæŋgl]
 4. [bətˈiːk]
 5. [bˈerɛɪː]
 6. [bɪkˈiːni]
 7. [blˈuː fˈɒks]
 8. [bˈuːt]
 9. [bou]
 10. [brˈɑː]
 11. [broutʃ]
 12. [bˈʌtn̩]
 13. [kˈælɪkəʊː]
 14. [kˈeɪːmbrɪk]
 15. [kˈænvəs]
 16. [kˈæp pˈiːk]
 17. [kæʃmˈɪəː]
 18. [tʃˈekt]
 19. [tʃˈiːzklɒθ]
 20. [tʃˈekəd]
 21. [ʃˈɪfɒn]
 22. [tʃˈaɪnə sˈɪlk]
 23. [tʃɪntʃˈɪlə]
 24. [klˈɑːsp]
 25. [kˈɔːs kˈælɪkəʊː]
 26. [kɒkˈeɪːd]
 27. [kˈɒlə]
 28. [kˈɒtn̩]
 29. [krˈeɪːp dˈiː tʃˈaɪn]
 30. [krˈeɪːp dʒɔːdʒˈet]
 31. [krouʃɛɪːd]
 32. [kˈʌf]
 33. [dɛɪːkˈɒltɛɪː]
 34. [drˈes]
 35. [dʌŋgərˈiː]
 36. [ˈɪəː rˈɪŋ]
 37. [ˈedʒɪŋ]
 38. [ɪmbrˈɔɪːdə]
 39. [fændˈæŋgl]
 40. [fˈæʃn̩ dɪzˈaɪnə]
 41. [fˈelt]
 42. [flˈæp]
 43. [flˈaʊːns]
 44. [foum rˈʌbə]
 45. [frˈɪkʃənd]
 46. [frˈɪndʒ]
 47. [frˈɒk]
 48. [fˈɜː]
 49. [fˈɜː kout]
 50. [gəlˈɒʃɪz]
 51. [gˈɔːz]
 52. [gˈɪŋəm]
 53. [glˈɑːs bˈiːdz]
 54. [glˈɑːsɪz]
 55. [glˈʌv]
 56. [glˈʌvz]
 57. [ˈefə]
 58. [gˈɔː]
 59. [gˈʌsɪt]
 60. [hˈeəːpɪn]
 61. [hˈiːl]
 62. [hˈʊd]
 63. [ˈɪnə soul]
 64. [ˈɪnsəʊːl]
 65. [ʒˈæbəʊː]
 66. [dʒˈækɪt]
 67. [dʒˈiːŋ klˈɒθ]
 68. [dʒˈiːnz]
 69. [dʒˈɒgɪŋ sjˈuːt]
 70. [kˈɜːtʃɪf]
 71. [kˈɪŋk]
 72. [nˈɪkəz]
 73. [nˈɪtɪd]
 74. [lˈeɪːs]
 75. [lˈeɪːs trˈɪmɪŋz]
 76. [ləpˈel]
 77. [lˈætʃ hˈʊk]
 78. [lˈævzən]
 79. [lˈɔːn]
 80. [lˈeðə]
 81. [lɛðərˈet]
 82. [lˈænʒəri]
 83. [lˈaɪnɪŋ]
 84. [lˈuːp]
 85. [lˈuːs θrˈed]
 86. [lou nˈek]
 87. [mˈɪni skˈɜːt]
 88. [mˈɪŋk]
 89. [mouhɛəː]
 90. [mˈʌf]
 91. [nˈaɪtdrɛs]
 92. [nˈaɪtgaʊːn]
 93. [nˈaɪti]
 94. [nˈaɪlɒn]
 95. [oupənwɜːk ˈed]
 96. [ɔːrɪˈentl]
 97. [əʊːvəslˈiːv]
 98. [pˈædɪŋ pɒliˈestə]
 99. [pədʒˈɑːməz]
 100. [pˈænəmɑː]
 101. [pˈæntiz]
 102. [pˈæntihəz]
 103. [pˈætʃ]
 104. [pˈætʃpɒkɪt]
 105. [pˈætn̩]
 106. [pˈiːk]
 107. [flˈɒks]
 108. [pˈɒkɪt]
 109. [pˈɒlkə dˈɒt]
 110. [prˈɪntɪd kˈɒtn̩]
 111. [pədʒˈɑːməz]
 112. [rˈæfɪəː]
 113. [rˈeɪːŋkəʊːt fˈæbrɪk]
 114. [rˈeɪːɒn]
 115. [rˈɪŋ]
 116. [rˈɪvɪt]
 117. [rˈʌbəraɪːzd]
 118. [rˈʌnɪŋ ʃˈuːz]
 119. [sˈændl]
 120. [sˈændlz]
 121. [sətˈiːn]
 122. [sˈætɪn stˈɪtʃ]
 123. [ʃˈiːt wˈɒdɪŋ]
 124. [ʃˈuː lˈeɪːs]
 125. [ʃˈɔːts]
 126. [ʃouldə strˈæp]
 127. [sˈɪlk]
 128. [skˈɜːt]
 129. [slˈiːv]
 130. [slˈɪpəz]
 131. [snˈæp hˈʊk]
 132. [sˈɒks]
 133. [soul]
 134. [stˈænd ʌp kˈɒlə]
 135. [stɒkɪnˈet]
 136. [stˈɒkɪŋ]
 137. [strˈetʃ fˈæbrɪk]
 138. [strˈaɪp]
 139. [strˈaɪpt]
 140. [strˈaɪpi]
 141. [sjˈuːt]
 142. [swˈɪmɪŋ trˈʌŋks]
 143. [swˈɪmsut]
 144. [sɪnθˈetɪk mətˈɪəːrɪəːlz]
 145. [tˈæb]
 146. [tˈenɪʃ ʃˈuːz]
 147. [tˈeri]
 148. [tˈerɪklɒθ]
 149. [θˈɪk fˈelt]
 150. [θˈɪk wˈʊləŋ klˈɒθ]
 151. [θˈɪmbl]
 152. [tˈaɪ]
 153. [tˈaɪ pˈɪn]
 154. [trˈæksut]
 155. [trˈeɪːnəz]
 156. [tˈɜːn dˈaʊːŋ kˈɒlə]
 157. [ʌmbrˈelə wˈɔːkɪŋ stˈɪk]
 158. [ˈʌndəpænts]
 159. [vˈeɪːl]
 160. [vəlˈʊəː ˈes]
 161. [wˈeɪːskəʊːt]
 162. [wˈɒtʃ]
 163. [wˈɔːtəpruf]
 164. [wˈɔːtəpruf nˈaɪlɒŋ klˈɒθ]
 165. [wˈætld]
 166. [wˈelɪŋtənz]
 167. [wˈɪtʃi]
 168. [wˈɪmɪnz ˈʌndəwɛəː]
 169. [wˈʊlən]
 170. [wˈʊstɪd]
 171. [rˈɪstlɪt]
 172. [jouk]
 173. [zˈɪp fˈɑːsnə]

 1. аксельбант
 2. нарукавники
 3. браслет
 4. батик
 5. берет
 6. бикини
 7. песец
 8. ботинок
 9. бант
 10. бюстгальтер
 11. брошь
 12. пуговица
 13. хлопчатобумажная ткань
 14. батист
 15. канва
 16. козырек
 17. кашемир
 18. клетчатый
 19. марля
 20. клетчатый
 21. шифон
 22. крепдешин
 23. шиншилла
 24. карабин (застежка)
 25. бязь
 26. кокарда
 27. воротник
 28. хлопок
 29. крепдешин
 30. креп-жоржет
 31. вязаная (крючком)
 32. манжета
 33. декольте
 34. платье (женское)
 35. дангери
 36. серьгa
 37. кантик
 38. вышивать
 39. фенечки
 40. модельер
 41. фильц
 42. клапан (на одежде)
 43. волан (на юбке)
 44. поролон
 45. прорезиненный
 46. бахрома
 47. платье
 48. меховой
 49. шуба
 50. галоши
 51. марля
 52. гринсбон
 53. бисер
 54. очки
 55. перчатка
 56. перчатки
 57. гофре
 58. клин
 59. клин
 60. шпилька
 61. каблук
 62. капюшон
 63. стелька
 64. стелька
 65. жабо
 66. куртка
 67. джинса
 68. джинсы
 69. спортивный костюм
 70. платок (головной)
 71. затяжка (на колготках)
 72. трусики
 73. вязаная (спицами)
 74. кружево
 75. кружевная отделка
 76. лацкан
 77. карабин (застежка)
 78. лавсан
 79. батист
 80. кожа
 81. дерматин
 82. дамское бельё
 83. подкладка
 84. затяжка (на колготках)
 85. затяжка (на колготках)
 86. вырез
 87. мини-юбка
 88. норка
 89. мохер
 90. муфта
 91. ночная сорочка
 92. ночная сорочка
 93. ночная сорочка
 94. нейлон
 95. ажурный
 96. восточный орнамент
 97. нарукавник
 98. синтепон
 99. пижама
 100. панама
 101. трусики (детские/женские)
 102. колготки
 103. заплатка
 104. карман накладной
 105. выкройка / викрійка
 106. козырёк
 107. флокс
 108. карман
 109. в горошек
 110. ситец
 111. пижама
 112. рафия
 113. плащевка
 114. вискоза
 115. кольцо
 116. заклепки
 117. прорезиненный
 118. кроссовки
 119. сандалия
 120. сандалии
 121. сатин
 122. вышивка гладью
 123. ватин
 124. шнурок
 125. шорты
 126. бретелька
 127. шёлк
 128. юбка
 129. рукав
 130. тапочки
 131. карабин (застежка)
 132. носки
 133. подошва
 134. стоячий воротник
 135. трикотаж
 136. чулок
 137. эластичная ткань
 138. нашивка
 139. в полоску
 140. в полоску
 141. костюм
 142. плавки
 143. купальный костюм
 144. синтетика
 145. вешалка (на одежде)
 146. теннисные туфли
 147. махровый
 148. махровый
 149. войлок
 150. драп
 151. напёрсток
 152. галстук
 153. зажим для галстука
 154. спортивный костюм
 155. кроссовки
 156. ворот отложной
 157. зонт-трость
 158. трусы
 159. вуаль
 160. велюр
 161. жилет
 162. часы
 163. водонепроницаемый
 164. болоний
 165. плетёный
 166. высокие резиновые сапоги
 167. фенечки
 168. женское нижнее белье
 169. шерстяная
 170. камвольная ткань
 171. напульсник
 172. кокетка (платья)
 173. молния, застежка-молния


___________________________